Vesi- ja viemäriputkien sijoittaminen tiealueelle

Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupapäätös sisältää maantielain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä ja sijoittaa johtoja sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Ajankohtaista

1.11.2018 Uusi ohje ja määräys julkaistu

Vesihuoltoverkostot ja maantiet (Liikenneviraston ohjeita 6/2018) ja Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) ovat voimassa 1.11.2018 alkaen.

Yleistä sijoitusluvasta

Sijoituslupaan kirjataan mm. kohdekohtaiset ja yleiset lupamääräykset, joilla huolehditaan siitä, että johdon, laitteen tai rakennelman sijainti, rakenne tai toimenpiteeseen liittyvä työskentely ei aiheuta vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle rakennusvaiheessa tai sen jälkeen.

Lisäksi luvassa määritellään vastuunjako ELY-keskuksen ja luvanhakijan kesken. Ennen työn aloittamista hakijan on esitettävä työn aikainen liikenteenjärjestelysuunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

Myöhemmin tapahtuviin johtojen kunnossapitotöihin tarvitaan uusi erillinen työlupa.

Lupa tiealueella työskentelyyn sekä mahdollinen lupa nopeusrajoituksen alentamiseen työn ajaksi sisältyvät sijoituslupaan. Sijoituslupahakemuksen yhteydessä voi hakea myös poikkeuslupaa pumppaamon sijoittamiseksi maantien suoja-alueelle sekä lupaa pumppaamoa varten rakennettavalle liittymälle tai olemassa olevaan liittymään käyttötarkoituksen muutosta. Mahdollinen poikkeamislupa ja/tai liittymälupa käsitellään erikseen sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Poikkeamisluvasta ja liittymäluvasta peritään erilliset maksut.

Pohjavedensuojauskohteet ja alueelliset tiedot tulevista tiehankkeista on useimpien ELY-keskusten osalta koottu verkkosivuille (ks. oikopolut), josta hakijat pääsevät selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli esisuunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, tulee suojauksen tai suunnitelman vaikutukset reittiin selvittää paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai hankkeen yhteyshenkilöltä.

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Myös Puolustusvoimien mahdolliset kaapelilinjat tulee huomioida. Niiden sijainti tulee selvittää vähintään viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Palvelukeskuksesta puhelinnumerosta
0299 818 080.

Luvan hakeminen

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Tarvittavat liitteet ovat:

 • Vesihuoltoverkostoa kuvaava yleiskartta 1:100 000 ja 1:40 000
 • Suunnitelma johdon sijoittamisesta tiealueelle ja tien läheisyyteen, kartat 1:2 000 (kaava-alueet) tai 1:5 000
 • Johdon pituusleikkaus 1:100 / 1:500
 • Johdon sijainnin merkitseminen tien poikkileikkauspiirustukseen
 • Liikenteenohjaussuunnitelma
 • Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset, puut, tiehankkeet)
 • Maaperäselvitykset/maaperäkartta
 • Valokuvia mm. työkohteen nykyisistä ojista, puista, erityiskohteista, kevyen liikenteen väylistä
 • Esikatselmusmuistio
 • Hyväksytetyt siltasuunnitelmat
 • Turvallisuusasiakirja tai riskitarkastelu
 • Selostus aikataulusta ja muista järjestelyistä
 • Pumppaamot:
  • Asemapiirros pumppaamosta ja tieliittymästä (mittakaavassa)
  • Pumppaamon tyyppipiirustus
  • Yksityisen maanomistajan suostumus pumppaamon sijoittamiselle maantien suoja-alueelle (tiealueen ulkopuolella)    

Ennen sijoitusluvan laatimista pidetään sijoituskohteessa maastokatselmus. Siinä varmistetaan, että johdot voidaan sijoittaa suunniteltuun paikkaan.

Toimita hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen, riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella työ tehdään.

Lähetä hakemus

Sähköinen asiointilomake (liitteitä enintään 32 Mt)

Huom. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Perinteisen hakemuslomakkeen voi lähettää
sähköisesti:                kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (enintään 10 Mt)
tai postitse:                Pirkanmaan ELY-keskus, Vesihuoltoluvat  PL 297, 33101 Tampere

Käsittelyaika

Käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

Maksut

Maantielain pykälän 42 mukaisesta luvasta sijoittaa tiealueelle vesi- ja viemärijohtoja peritään maksuasetuksen 2016 mukaan maksu seuraavasti

- yksi vesihuoltoputken alitus, jos sitä haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous)  200 €
- alle 500 metrin matkalla ja/tai 0-3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410 €
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1300 €
- yli 5000 metrin matkalla ja enintään 50 000 metrin matkalla ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta  2400 €.

Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta.
Kielteisistä päätöksistä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa.

TIETOA ALUEELTA

Vesi- ja viemäriputkien sijoittaminen tiealueelle

Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupapäätös sisältää maantielain 42 §:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä ja sijoittaa johtoja sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Ajankohtaista

1.11.2018 Uusi ohje ja määräys julkaistu

Vesihuoltoverkostot ja maantiet (Liikenneviraston ohjeita 6/2018) ja Liikenneviraston määräys (LIVI/44/06.04.01/2018) ovat voimassa 1.11.2018 alkaen.

Yleistä sijoitusluvasta

Sijoituslupaan kirjataan mm. kohdekohtaiset ja yleiset lupamääräykset, joilla huolehditaan siitä, että johdon, laitteen tai rakennelman sijainti, rakenne tai toimenpiteeseen liittyvä työskentely ei aiheuta vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle rakennusvaiheessa tai sen jälkeen.

Lisäksi luvassa määritellään vastuunjako ELY-keskuksen ja luvanhakijan kesken. Ennen työn aloittamista hakijan on esitettävä työn aikainen liikenteenjärjestelysuunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

Myöhemmin tapahtuviin johtojen kunnossapitotöihin tarvitaan uusi erillinen työlupa.

Lupa tiealueella työskentelyyn sekä mahdollinen lupa nopeusrajoituksen alentamiseen työn ajaksi sisältyvät sijoituslupaan. Sijoituslupahakemuksen yhteydessä voi hakea myös poikkeuslupaa pumppaamon sijoittamiseksi maantien suoja-alueelle sekä lupaa pumppaamoa varten rakennettavalle liittymälle tai olemassa olevaan liittymään käyttötarkoituksen muutosta. Mahdollinen poikkeamislupa ja/tai liittymälupa käsitellään erikseen sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Poikkeamisluvasta ja liittymäluvasta peritään erilliset maksut.

Pohjavedensuojauskohteet ja alueelliset tiedot tulevista tiehankkeista on useimpien ELY-keskusten osalta koottu verkkosivuille (ks. oikopolut), josta hakijat pääsevät selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli esisuunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, tulee suojauksen tai suunnitelman vaikutukset reittiin selvittää paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai hankkeen yhteyshenkilöltä.

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Myös Puolustusvoimien mahdolliset kaapelilinjat tulee huomioida. Niiden sijainti tulee selvittää vähintään viisi työpäivää ennen aiottua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Palvelukeskuksesta puhelinnumerosta
0299 818 080.

Luvan hakeminen

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Tarvittavat liitteet ovat:

 • Vesihuoltoverkostoa kuvaava yleiskartta 1:100 000 ja 1:40 000
 • Suunnitelma johdon sijoittamisesta tiealueelle ja tien läheisyyteen, kartat 1:2 000 (kaava-alueet) tai 1:5 000
 • Johdon pituusleikkaus 1:100 / 1:500
 • Johdon sijainnin merkitseminen tien poikkileikkauspiirustukseen
 • Liikenteenohjaussuunnitelma
 • Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset, puut, tiehankkeet)
 • Maaperäselvitykset/maaperäkartta
 • Valokuvia mm. työkohteen nykyisistä ojista, puista, erityiskohteista, kevyen liikenteen väylistä
 • Esikatselmusmuistio
 • Hyväksytetyt siltasuunnitelmat
 • Turvallisuusasiakirja tai riskitarkastelu
 • Selostus aikataulusta ja muista järjestelyistä
 • Pumppaamot:
  • Asemapiirros pumppaamosta ja tieliittymästä (mittakaavassa)
  • Pumppaamon tyyppipiirustus
  • Yksityisen maanomistajan suostumus pumppaamon sijoittamiselle maantien suoja-alueelle (tiealueen ulkopuolella)    

Ennen sijoitusluvan laatimista pidetään sijoituskohteessa maastokatselmus. Siinä varmistetaan, että johdot voidaan sijoittaa suunniteltuun paikkaan.

Toimita hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen, riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella työ tehdään.

Lähetä hakemus

Sähköinen asiointilomake (liitteitä enintään 32 Mt)

Huom. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei tule, pyydämme ilmoittamaan asiasta Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Perinteisen hakemuslomakkeen voi lähettää
sähköisesti:                kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (enintään 10 Mt)
tai postitse:                Pirkanmaan ELY-keskus, Vesihuoltoluvat  PL 297, 33101 Tampere

Käsittelyaika

Käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

Maksut

Maantielain pykälän 42 mukaisesta luvasta sijoittaa tiealueelle vesi- ja viemärijohtoja peritään maksuasetuksen 2016 mukaan maksu seuraavasti

- yksi vesihuoltoputken alitus, jos sitä haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous)  200 €
- alle 500 metrin matkalla ja/tai 0-3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410 €
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1300 €
- yli 5000 metrin matkalla ja enintään 50 000 metrin matkalla ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta  2400 €.

Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta.
Kielteisistä päätöksistä veloitetaan käsittelymaksuna 50 euroa.


Päivitetty