Navigointivalikko

Kolttatiloja koskevat luovutusluvat - ingressi

Kolttatiloja koskevat luovutusluvat

Luovutusrajoitusten alaisen kolttatilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on saatava Lapin ELY-keskuksen lupa. Ilman ELY-keskuksen antamaa luovutuslupaa luovutus on mitätön.  

Kirjallinen luovutuslupahakemus voidaan toimittaa joko suoraan Lapin ELY-keskukselle tai vaihtoehtoisesti Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen edelleen ELY-keskukselle ratkaistavaksi. ELY-keskus pyytää hakemuksesta lausunnon kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja myös kolttaneuvostolta tapauksissa, joissa luovutuksensaaja ei täytä kolttalain mukaisia lupaedellytyksiä.

Luovutuslupa-asiassa tehdystä päätöksestä peritään maksu, joka vuonna 2023 on 80 € (VNa 1357/2022). Maksusta lähetetään jälkikäteen erillinen lasku.

I   Luovutuksensaaja on tiedossa

Niissä tapauksissa, joissa luovuttajalla on jo tiedossa luovutuksensaaja, suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 1. Mikäli luovutuksensaajana on Inarin kunnassa asuva täysivaltainen koltta, joka ei ennestään omista kolttatilaa tai henkilö, joka voisi periä luovuttajan, luovutuslupa myönnetään.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jonka liitteenä on luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.).

 1. Mikäli luovutuksensaajana on muu kuin kohdassa 1. tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisistä syistä.

  Lupa-asian vireille saattamiseksi tehdään luovutuslupahakemus, jossa esitetään luovutuksen syyt perusteluineen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan luovutusehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) sekä kaikki muut asiakirjat, joihin luovutuksen perusteluissa vedotaan.

II  Luovutuksensaaja ei ole tiedossa (yleensä kauppoja)

Niissä tapauksissa, joissa kolttatila tai sen osa aiotaan myydä, mutta myyjällä ei ole tiedossa ostajaa, tulee hakijan ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset kolttaostajaehdokkaat. Tämän vuoksi suositellaan noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

 • Myyntihalukkuudesta ilmoitetaan kirjallisesti tai suullisesti Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja kolttien luottamusmies Veikko Feodoroffille.
 • Tilan myynnistä julkaistaan myynti-ilmoitus Inarilainen -nimisessä paikallislehdessä. Ilmoituksessa mainitaan, että kaupan kohde on kolttatila tai sen osa.
 • Myyntiä aikova kolttatilan omistaja tekee tämän jälkeen luovutuslupahakemuksen. Hakemuksen liitteiksi laitetaan myyntiehdot osoittava asiakirja (luonnoskauppakirja, esikauppakirja tms.) ja kaikki muut asiakirjat, joihin myynnin perusteluissa vedotaan sekä kopio lehdessä julkaistusta kolttatilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta.

Hakulomake:

Lisätietoja:

 • Lakimies Tarja Loukusa, Lapin ELY-keskus, puh 0295 037 179
 • Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, puh. 040 357 6077

 


Alueellista tietoa


Päivitetty: 17.11.2023