Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Riktlinjerna för arbetstillstånd baserar sig på en långvarig arbetskraftsbrist (Nyland)

NTM-centralen i Nyland har uppdaterat regionens riktlinjer för arbetstillstånd, vilket innebär att tillståndsprocessen kan ske smidigare inom en del branscher som lider av långvarig arbetskraftsbrist vid anställning av en arbetstagare som kommer utanför EU. Riktlinjerna för arbetstillstånd uppdateras två gånger om året i samarbete med olika aktörer enligt arbetsmarknadsläget i Nyland.

Enligt riktlinjerna för arbetstillstånd kan man för närvarande anta att det inte finns tillräckligt med arbetskraft att tillgå i Nyland inom följande yrken inom byggbranschen: husbyggare, betongbyggare och armerare, timmermän och byggnadssnickare, rörmontörer och byggnadsmålare. Riktlinjerna har redan tidigare omfattat bl.a. yrkesutbildad personal inom hälsovårdsbranschen, restaurang- och storköksarbetare samt städare.

Riktlinjer kan dras upp för yrken som har en ständigt värre och långvarig arbetskraftsbrist. Uppskattningen baserar sig på arbetsförmedlingsstatistik samt på uppgifter från arbets- och näringsbyråns arbetsförmedlare som sammanställs i den s.k. yrkesbarometern.

Vad gäller de yrkesbeteckningar inom byggbranschen som omfattas av riktlinjerna för arbetstillstånd beviljades under fjolåret de ca 200 första arbetstagarna från tredje länder som sökt arbetstillstånd i Nyland tillstånd enligt behovsprövning, eftersom det inte fanns arbetskraft att tillgå i Finland eller EU. Inom byggbranschen har bristen på arbetskraft pågått i över ett år.

NTM-centralerna uppdaterar riktlinjerna för arbetstillstånd inom sin region två gånger om året enligt den aktuella arbetsmarknadssituationen. I utlänningslagen ges NTM-centralen i uppgift att utvärdera tillgången till regional arbetskraft.

I praktiken förbereds ändringarna i riktlinjerna av kommissionen för invandrarfrågor vars medlemmar representerar arbetsmarknadsparterna och andra samarbetspartner i området.

Riktlinjerna minskar på behovsprövningen av de specifika arbetsplatserna

Arbetstagarens uppehållstillstånd beviljas i två faser. Arbets- och näringsbyrån inleder handläggningen av tillståndet efter att de fått uppgifter om anmälan från den representation som tagit emot ansökan eller från Migrationsverket. Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut i ärendet och sedan fattas det slutliga beslutet av Migrationsverket.

Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren arbetstagarens utkomst samt en utredning av arbetsgivarens förutsättningar.

Arbetsgivare verksamma i Finland förutsätts i första hand rekrytera arbetstagare bland den arbetskraft som redan finns på arbetsmarknaden. Arbets- och näringsbyrån utvärderar om det inom rimlig tid finns tillgång till lämplig arbetskraft för arbetsplatsen inom det egna arbetsmarknadsområdet (EU/EES-området). Arbetsgivaren kan krävas på en utredning om rekryteringen samt att arbetsplatsen anmäls öppen i arbets- och näringsbyråns arbetsförmedlingstjänster och i EURES-tjänsterna som förmedlar arbetsplatsannonser mellan de europeiska länderna. Genom riktlinjerna för arbetstillstånd behövs inte ovan nämnda utredningar för de yrkesbranscher vars tillgång till arbetskraft anses vara försvårad. Detta ger mindre onödigt arbete för handläggarna vid arbets- och näringsbyråer och för eventuella arbetsgivare samt påskyndar handläggningen av ansökningarna.

För ett positivt delbeslut krävs utöver tillgångsbedömningen även att den utländska arbetstagarens utkomst är tryggad med den inkomst förvärvsarbetet ger under den tid uppehållstillståndet gäller. Den utländska arbetstagaren ska även ha tillräcklig behörighet och yrkesfärdighet för den öppna platsen. Anställningsvillkoren ska följa gällande regler och relevant kollektivavtal och arbetsgivaren ska ha förutsättningar för att klara av arbetsgivarskyldigheterna.

Ytterligare information:

  • Överdirektör Petri Knaapinen, tfn 0295 021 076

Nylands yrkesbarometer 1/2017


Regional information