Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Eteläpuiston virkistys- ja kulttuuriarvot tulee turvata (Pirkanmaa)

Tampereen kaupunki on uudistamassa Tampereen Eteläpuiston asemakaavaa. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut oman lausuntonsa Eteläpuiston asemakaavaehdotuksen sisällöstä 7.2.2017.  

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaavaehdotus heikentäisi merkittävästi Tampereen keskusta-alueen virkistysaluekokonaisuutta eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia valtakunnallisesti merkittävän Hämeenpuiston kulttuuriympäristön huomioon ottamisen osalta.

Tampereen Eteläpuisto tulisi säilyttää esitettyä laajempana kokonaisuutena virkistyskäytössä

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Eteläpuisto tulee voimassa olevan maakuntakaavan antamien lähtökohtien mukaisesti säilyttää esitettyä laajempana kokonaisuutena virkistyskäytössä. ELY-keskus korostaa Eteläpuiston tärkeyttä keskustan viheralueiden jo entisestään vähäisen määrän vuoksi ja katsoo alueella olevan erityistä arvoa maiseman, kulttuurihistorian sekä luontoarvojen kannalta. Puistoalueen osoittamiselle rakennuskäyttöön tiiviisti rakennetussa ja edelleen tiivistyvässä keskustassa olisi oltava erityiset perusteet. ELY-keskus pitää asukkaiden huolta puistoalueen menetyksestä ymmärrettävänä: täydennysrakentamisen ei tulisi heikentää olemassa olevan asutuksen elinympäristön laatua, vaan sen tulisi tuottaa lisäarvoa sekä nykyisille että uusille asukkaille.

Eteläpuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä

ELY-keskus katsoo, että valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaalimista Eteläpuiston alueella ei ole otettu kaavoituksen lähtökohdaksi siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Asemakaavaehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu johtaisi valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvan Hämeenpuiston päätteen tuhoutumiseen, mitä ELY-keskus pitää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n vastaisena. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaaliminen edellyttää myös, että alueella noudatetaan rakentamistapaa, joka sopeutuu Klingendahlin korttelin ja De Gamlas Hemin mittakaavaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on myös antanut vastauksensa Eläköön Eteläpuisto ry:n esitykseen neuvottelun järjestämisestä Eteläpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan neuvottelu tulee järjestää, mikäli suunnitelma katsotaan ilmeisen puutteelliseksi. ELY-keskus on katsonut, että asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on sisällöltään riittävä eikä neuvottelua näin ollen ole tarpeen järjestää.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, yliarkkitehti Leena Strandén, puh. 0295 036 385 ja ylitarkastaja Soili Ingelin 0295 036 333.

Lausunto


Regional information