Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Terrafame Oy:n tuotannon YVA-menettely käynnistyy (Kainuu)

ELY-keskus on kuuluttanut Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti sulkemista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) on tänään 22.11.2016 kuuluttanut Terrafame Oy:n laatiman ympäristövaikutusten arviointiohjelman "Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen" (Tuotanto-YVA).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on osa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan eli tässä tapauksessa Terrafame Oy:n laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Kainuun ELY-keskus toimii tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluu kaksi kuulemisvaihetta. Ensimmäinen kuulemisvaihe keskittyy ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Toinen kuulemisvaihe tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kuulemisvaiheessa kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Lisäksi kuullaan yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.

Terrafame Oy:lla on yhtäaikaisesti vireillä kaksi eri ympäristövaikutusten arviointimenettelyä:

- Vesienhallinta-YVA:ssa selvitetään purkuvesien aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön sekä kaivoksen vesienhallintaa mahdollisessa sulkemistilanteessa. Vesienhallinta-YVA on tullut vireille 23.8.2016. Vesienhallinta-YVA:ssa on edetty vaiheeseen, jossa hankkeesta vastaava Terrafame Oy laatii YVA-selostusta. Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena kuuluttaa YVA-selostuksen sen valmistuttua.

- Tuotanto-YVA koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista ja siinä selvitetään tuotannon ja vaihtoehtoisesti sulkemisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Tuotanto-YVA on tullut tänään vireille.

Kainuun ELY-keskus kuulee ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä useita eri asiantuntijatahoja sekä YVA-menettelyä varten kootun seurantaryhmän edustajia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä Tuotanto-YVA:n arviointiohjelmasta. Ohjeet lausuntojen ja mielipiteiden jättämiseksi löytyvät kuulutuksesta, joka on tämän tiedotteen linkkinä.

Tuotanto-YVA:n ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään torstaina 24.11.2016 Sotkamon Vanhalla meijerillä (Salmelantie 6), joka nykyisin toimii elokuvateatterina. Yleisötilaisuus aloitetaan kahvilla (17.30) ja varsinainen tilaisuus alkaa klo 18. Tilaisuus on kaikille avoin.

Terrafame on tuonut tarkasteltavaksi kaivostoimintaa koskevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa neljä eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0 (VE0):

-          Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään

-          Malmin louhintaa nostetaan asteittain tasolle 1,5 Mt/kk (18 Mt/v)

-          Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden  mukaisesti

Vaihtoehto 1a (VE1a):

-          Malmin louhintamäärä kasvatetaan 15 Mt/a → 18 Mt/a

-          Nikkelin tuotantomääriä kasvatetaan 30 000 t/a → 37 000 t/a

-          Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1b (VE1b):

-          Vaihtoehdon VE1a mukainen tuotanto

-          Pasutto ja rikkihappotehdas

Vaihtoehto 2 (VE2):

-          Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain.

 

YVA-kuulutus, Terrafame Oy:n Tuotanto-YVA (pdf)

Terrafame Oy, Tuotanto-YVA (ymparisto.fi) (pdf)

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 02 3668, [email protected]


Regional information