Liikenneturvallisuuden edistäminen

Liikenneturvallisuustyön ohjenuorana valtakunnalliset ja EU:n strategiset linjaukset

Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä ohjaavat kansalliset sekä Euroopan unionin jäsenmailleen asettamat tavoitteet. Vuonna 2022 astui voimaan uusi valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta sekä valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia, joka luo puitteet alueelliselle liikenneturvallisuustyölle. Strategiaa ohjaa nollavisio, jonka mukaisesti kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä. Suomi on sitoutunut muiden EU-maiden kanssa välitavoitteeseen puolittaa kuolemien sekä vakavasti loukkaantuneiden määrä liikenteessä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Keski-Suomessa tämä tarkoittaisi enintään 8 kuolemaa ja 11 vakavaa loukkaantumista tieliikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite ohjaa myös maakunnallista liikenneturvallisuustyötä kohti vuoden 2050 nollavisiota.

Keski-Suomen ELY-keskus laatii vuonna 2024 maakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman, joka ohjaa maakunnan liikenneturvallisuustyötä konkreettisemmalla tasolla. Tavoitteena on luoda toiminnallinen työkalu, jossa on täsmennetty valtakunnan tason linjauksia ja huomioitu alueen erityispiirteet. Nykyinen Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategia on vuodelta 2015.

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2018–2022

Tieliikenteessä kuoli Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella vuosina 2018–2022 keskimäärin 15 henkilöä ja loukkaantui keskimäärin 237 henkilöä vuodessa. Kuolleiden määrä on vaihdellut tarkastelujakson aikana, eikä selkeää nousua tai laskua ole havaittavissa. Sen sijaan loukkaantuneiden määrä laski reilusti vuosien 2018–2021 välillä 301:sta 191:aan loukkaantuneeseen, mutta määrä notkahti hieman ylöspäin vuonna 2022.

Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista hieman alle kolmannes eli 30 % oli yksittäisonnettomuuksia, 23 % jalankulkija- tai polkupyöräonnettomuuksia ja 11 % kohtaamisonnettomuuksia.

Vuosina 2018–2022 Väyläviraston ylläpitämillä teillä loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli yhteensä 549 ja kuolemaan johtaneita 57, kun taas kuntien katuverkostolla vastaavat luvut olivat 276 ja 8. Muilla teillä tapahtui 56 loukkaantumiseen johtanutta ja 4 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. 33 % onnettomuuksista tapahtui pääteillä, 29 % muilla maanteillä ja 37 % kaduilla ja yksityisteillä.

Onnettomuustilastoissa korostuu ikäryhmistä erityisesti 25–34-vuotiaat ja kulkutavoista henkilöauto. Henkilöautolla tapahtuneista onnettomuuksista 44 % tapahtui kuljettajana ja 20 % matkustajana. Polkupyörällä tapahtuneita onnettomuuksia oli yhteensä 12 %. Muiden kulkutapojen prosentuaalinen osuus jäi alle kymmeneen.

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella vuosina 2018–2022 on esitetty myös alla olevissa kuvaajissa. Kuvaajia klikkaamalla voit tarkastella onnettomuuskehitystä esimerkiksi onnettomuusluokittain tai valita pelkästään maanteillä tapahtuneet onnettomuudet tarkasteluun.

Henkikövahinkoon johtaneet onnettomuudet koko Keski-Suomen alueella

 

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin sekä kulkutavoittain

 

Liikenneturvallisuutta edistetään monin keinoin

Liikenneturvallisuuden parantaminen on tavoite, joka sisältyy kaikkeen ELY-keskuksen tienpitoon liittyviin kokonaisuuksiin alkaen liikennejärjestelmätyöstä aina maanteiden suunnitteluun ja hoitoon asti.

Liikenneturvallisuutta edistettäessä huomioidaan eri liikennemuodot ja niiden tarpeet. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kun suunnitellaan moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyjä taajamissa. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan rakentamalla nopeusvarmistettuja suojateitä sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Autottomien liikkumismahdollisuuksia kehitetään rakentamalla turvallisia yhteyksiä pysäkeille sekä lisäämällä liityntäpysäköintiä polkupyörille ja autoille.

Myös esimerkiksi nopeusrajoituksilla, hidasteilla ja siirrettävillä nopeusnäytöillä rauhoitetaan ajoneuvojen nopeuksia ja näin vaikutetaan kaikkien kulkumuotojen turvallisuuteen. Autoliikenteen turvallisuuden parantamisessa keskeisinä keinoina ovat esimerkiksi automaattivalvonta, jota toteutetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa, sekä riista-aitojen rakentaminen tiehankkeiden yhteydessä hirvieläinonnettomuusherkille alueille.

Keski-Suomen ELY-keskus tekee liikenneturvallisuustoimien tarvearviointia ja pyrkii asettamaan toimenpide-ehdotuksia tärkeysjärjestykseen huomioiden toimenpiteiden kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paikallisesti. Parannustoimia priorisoitaessa pyritään toimenpiteiden avulla ennen kaikkea lisäämään liikenneturvallisuutta, mutta myös saavutettavuutta, sujuvuutta sekä edistämään kestäviä liikkumismuotoja. Etusijalla ovat suojattomat tienkäyttäjät eli jalankulkijat ja pyöräilijät ja heistä erityisesti lapset sekä iäkkäät. Tämän vuoksi päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen lähistöillä tehtävät toimenpiteet nousevat usein listauksessa ensisijaisiksi parannuskohteiksi.

Toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi liikenneympäristön selkiyttäminen liikennemerkein tai suojatiesaarekkeen rakentaminen. Toimenpiteet saattavat toisinaan olla hyvinkin pieniä, mutta niillä voi olla merkittävä paikallinen vaikutus liikenneturvallisuuden parantumisessa.

Suuremmat parantamistoimenpiteet sisällytetään usein isompiin maantiehankkeisiin ja ne vaativat yleensä tiesuunnitelman laatimisen. Pienempiä parantamistoimia, kuten yksittäisiä liikennemerkkipäätöksiä, toteutetaan jatkuvasti, kun taas tarkempaa suunnittelua vaativat kohteet usein niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kaikki kerralla. Hankkeita toteutetaan usein kuntien kanssa yhteishankkeina.

Yhteistyöllä parempaa liikenneturvallisuutta

Keski-Suomen maakunnan alueella on käytössä Liikenneturvallisuustoimija-malli, jossa keskeisenä tavoitteena on tukea ja kehittää kuntien ja muiden toimijoiden liikenneturvallisuustyötä yli sektorirajojen. Liikenneturvallisuustoimijan tehtävänä on mm. aktivoida kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa, avustaa kuntia liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä avustaa vuosittaisen liikenneturvallisuusfoorumin järjestelyissä.

Liikenneturvallisuutta edistetään maakunnassa erilaisten ryhmien avulla. Keski-Suomen alueella toimii maakunnallinen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana Autokoululiiton, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Liikenneturvan, Linja-autoliiton, poliisin, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, kuntaedustuksena toimivan Jyväskylän kaupungin sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen edustajat. Ryhmän tehtävänä on kannustaa ja tukea kunnissa tehtävää työtä ja koordinoida yhteistä tiedottamista ja tapahtumia.

Kuntien liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan kuntien omissa liikenneturvallisuusryhmissä. Ryhmissä muun muassa keskustellaan liikenneympäristöön, valvontaan, liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvistä toimenpiteistä, huolehditaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuudesta, sekä kehitetään liikenneturvallisuussuunnitelmaa kunnan eri toimialoilla.​​​​ Ryhmä koostuu useimmiten kunnan eri toimialojen, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen ja ELY-keskuksen edustajista sekä muista liikenneturvallisuuteen vaikuttavien sidosryhmien edustajista.

Uppdaterad: 02.02.2024