Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - joukkoliikenteen järjestäminen KES

Joukkoliikenteen järjestäminen

Linja-auto ajossa.

Keski-Suomessa liikennepalvelulain mukaisia tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. 1.1.2024 Jyväskylän toimivalta-alue laajentui koskemaan Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen lisäksi myös Toivakan, Äänekosken, Petäjäveden ja Hankasalmen kuntia. ELY-keskuksen pienentyneessä toimivalta-alueessa on yhä 15 kuntaa.

ELY-keskuksen alueella on sekä itsessään kannattavaa markkinaehtoista että ELY- keskuksen hankkimaa liikennettä. ELY-keskus pyrkii tukemaan hankinnoillaan toisen asteen opiskelijoiden ja työssäkävijöiden matkustamista sekä täydentämään hankinnoillaan joukkoliikenteen peruspalvelutasoa hiljaisemman kysynnän väleillä.

AJANKOHTAISTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ 2024

  • toimivalta-alueiden muutokset
  • palvelutasosuunnitelman laatiminen vuosille 2025 - 2029


Vuoden 2024 aikana määritellään ELY-keskuksen toimivalta-alueen palvelutaso vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, alueen liikkumistarpeita ja rahoituskehystä.

Palvelutasomääritys ohjaa Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennehankintoja. Palvelutasomäärityksen mukaisia joukkoliikennepalveluita hankitaan yhteisrahoitteisesti kuntien kanssa. ELY-keskuksen määrärahakehys ohjaa osaltaan hankintoja.

Palvelutasotyö tehdään työpajatyöskentelyn avulla yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Kunnat voivat halutessaan järjestää liikennettä paremmalla palvelutasolla. Palvelutasomääritys ei sido toimivaltaista viranomaista tarjoamaan liikennettä palvelutason määrittelyn mukaisesti.

ELY-keskuksen liikenne on järjestetty käyttöoikeussopimuksin, joissa liikennöitsijä saa pitää lipputulot ja mahdollisen rahtitulon kuukausittaisen maksettavan korvauksen lisäksi. Keski-Suomen alueella on lisäksi runsaasti pitkämatkaista markkinaehtoista läpikulkuliikennettä, joka keskittyy pääteille 4 ja 9.

Rahoitus

ELY-keskuksen määrärahan käyttö jakautuu ostoihin, valtionapuihin sekä joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vuodesta 2020 alkaen on ELY-keskuksen liikenteen hankinnoissa siirrytty määrärahan niukkuuden vuoksi yhteisrahoitukseen. Kunnat osallistuvat liikenteen suunnitteluun ja rahoitukseen aikaisempaa aktiivisemmin. Malli on karsinut jonkun verran hiljaisempien vuorojen liikennettä, mutta tuonut myös entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien ja ELY-keskuksen kesken. Yhteistyöllä on kehitetty hankintoja kustannustehokkaammiksi ja paremmin kaikkia osapuolia palveleviksi.

Valtion vuoden 2024 talousarviossa Keski-Suomen ELY-keskukselle on varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen 1,2 miljoonaa euroa. Kilpailutuskohteita ratkeaa vuoden 2024 alussa yhdeksän. Odotettavissa on kustannustason nousua.  

Tavoitteena kokonaisvaltaisuus

Laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnittelussa on yhteensovitettava markkinaehtoisesti syntyvät palvelut sekä julkisesti hankitut palvelut.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12) on asetettu tavoitteiksi saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus, jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Kestävyystavoitetta koskevien strategisten linjausten mukaisesti kestäviä liikkumismuotoja edistetään monipuolisella keinovalikoimalla erityisesti kaupunkiseuduilla, mutta kestäviä liikkumis- ja kuljetusmuotoja kehitetään myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Kestävyystavoite pitää sisällään myös tavoitteen joukkoliikenteen osuuden kasvusta.

Myös Keski-Suomen maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitellaan julkisen henkilöliikenteen kilpailukyvyn parantamista. Keskeisiä tavoitteita joukkoliikenteen näkökulmasta maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on, että pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä naapurimaakuntien keskuksiin on helppo matkustaa kestävillä kulkutavoilla.

Kaupunkiseuduilla tavoitteena on julkisen liikenteen kilpailukyvyn parantaminen sovittamalla yhteen kauko-, seudullinen ja paikallinen liikenne. Maakuntatasolla tavoitteena on mahdollistaa työssäkäynti- asiointiliikenne joukkoliikenteellä arkisin seutukaupungeista ja kuntakeskuksista Jyväskylän kaupunkiseuduille. Joukkoliikenteen runkoyhteyksien palvelutasoa ja joukkoliikennettä käyttävien matkaketjujen sujuvuutta parannetaan informaation, lippujärjestelmien ja liityntäliikenteen järjestelyjen avulla.

ELY-keskus huomioi toiminnassaan valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja pyrkii osaltaan parantamaan julkisen henkilöliikenteen houkuttelevuutta sekä koko matkaketjun toimivuutta toimivaltansa puitteissa.

Uppdaterad: 16.01.2024