Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - joukkoliikenteen järjestäminen KES

Joukkoliikenteen järjestäminen

Linja-auto ajossa.

Keski-Suomessa liikennepalvelulain mukaisia toimivaltaisia viranomaisia ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. ELY-keskus vastaa liikenteestä 20 kunnan alueella. Jyväskylän kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluvat Jyväskylä sekä Laukaan ja Muuramen kunnat.

ELY-keskuksen alueella on sekä itsessään kannattavaa markkinaehtoista että ELY- keskuksen hankkimaa liikennettä. ELY-keskus pyrkii tukemaan hankinnoillaan toisen asteen opiskelijoiden ja työssäkävijöiden matkustamista sekä täydentämään hankinnoillaan joukkoliikenteen peruspalvelutasoa hiljaisemman kysynnän väleillä. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen palvelutasoa määritellään parhaillaan vuosiksi 2020-2024. ELY-keskuksen liikenne on järjestetty käyttöoikeussopimuksin, joissa liikennöitsijä saa pitää lipputulot ja mahdollisen rahtitulon kuukausittaisen maksettavan korvauksen lisäksi.  Mutta Keuruu - Jyväskylä -yhteysväli on esimerkiksi hoidettu täysin markkinaehtoisesti kesästä 2016 alkaen.  Keski-Suomen alueella on lisäksi runsaasti pitkämatkaista markkinaehtoista läpikulkuliikennettä, joka keskittyy pääteille.

ELY-keskus pyrkii tukemaan hankinnoillaan toisen asteen opiskelijoiden ja työssäkävijöiden matkustamista sekä täydentämään hankinnoillaan joukkoliikenteen peruspalvelutasoa hiljaisemman kysynnän väleillä.

Lähitulevaisuuden haasteita aiheuttaa joukkoliikennemäärärahojen riittävyys tilanteessa, jossa kuntien seutulippusubventio on loppunut, liikenteen järjestämisen kustannustaso on noussut ja markkinaehtoista liikennettä on lakannut tai lakkaa kannattamattomilta yhteysväleiltä.

Rahoitus

ELY-keskuksen määrärahan käyttö jakautuu ostoihin, valtionapuihin sekä joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Nykyisen perusrahoitustason (1,75 miljoonaa euroa) ei odoteta tulevina vuosina lisääntyvän. Ratkaisua haetaan leikkaamalla kuntien valtionavustuksia ja siirtymällä kuntien kanssa yhteisrahoitteisiin hankintoihin koko Keski-Suomen osalta. Mikäli kunnat saadaan palvelutasotyön määrittelyn yhteydessä sitoutettua yhteisrahoitukseen, pystytään nykyisin toimiva tuettu liikenne turvaamaan paremmin sekä yhteen sovittamaan kuljetuksia entistä tehokkaammin. Muussa tapauksessa vuoroja joudutaan karsimaan. 

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 esitetään 108 miljoonan euron rahoitusta. Rahoitus sisältää 20 miljoonan euron lisäyksen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Kesällä 2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista.