Maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yhtenä painopisteenä on yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja kehittävä toiminta, jolla pyritään monipuolistamaan maaseudun elinkeinoja ja parantamaan työllisyyttä. Tavoitteena on lisätä ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Tuettavan yrityksen toiminnan on edistettävä alueellista suunnitelmaa ja tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista. Paikallisten toimintaryhmien kehittämisohjelmista myönnettävien tukien on lisäksi edistettävä paikallisten suunnitelmien toteuttamista.

Maaseudun pien- ja mikroyritykset

Ohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä yritystoiminnan perustamiseen. Ns. perustamistukea myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen tai jo toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen sekä aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Maatilojen muu yritystoiminta

Maatalousyritykselle eli maatilalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, voidaan myöntää yritystukea maaseudun kehittämisohjelmasta yrityksen investointeihin ja yritystoiminnan perustamiseen.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostus

Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava pk-yritys eli alle 250 henkilöä työllistävä yritys voi saada tukea investointeihin, jotka tähtäävät tuottavuuden lisäämiseen, laadun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi 

Maaseudun yritystuki

Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan myöntää mikroyritysten lisäksi myös pienille yrityksille. Tukimuotoina ovat yrityksen investointituki ja perustamistuki.

Yrityksen investointitukea voidaan myöntää tuotantotilojen rakentamiseen tai hankkimiseen sekä uusien koneiden hankkimiseen. Tuen määrä on 20–35 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää investoinnin toteuttamisen edellytyksiä ja vaihtoehtoja. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Tuen määrä on 40–50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa myös toimivan yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen. Perustamistukea voidaan myöntää 5 000–35 000 euroa suunnitelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Perustamistuki mahdollistaa esim. ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimisen.

Maaseudun yritystuen hakeminen

Maaseudun yritystuessa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valintajaksot vuonna 2016 ovat::

1.1.–29.2.2016
1.3 –29.4.2016
30.4.–30.6.2016
1.7.–31.8.2016
1.9.–31.10.2016
1.11.–30.12.2016.

Rahoitettavat hankkeet arvioidaan valintakriteereitä käyttäen, ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Kaikilla ELY-keskusalueilla sovelletaan samoja valintakriteereitä.

Yritystukea haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä sähköisen Hyrrä-palvelun avulla. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa Maaseutuviraston sivuilta: http://www.mavi.fi/hyrra

Tarinoita maaseudun yritystukea saaneista yrityksistä löytyy Mahdollisuuksien maa -sivustolta

Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta

Maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet. Rajauksista on laadittu kartat:

Apua yritystuen maksamisen hakemiseen

Yritystuen maksamista voi hakea, kun tukipäätös on annettu ja kustannuksia on syntynyt ja ne on kirjattu kirjanpitoon. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut ohjeen yritystuen maksamisen hakemiseen. Ohjeeseen kannattaa tutustua jo hankkeen alkumetreillä, jotta esim. kirjanpito järjestetään oikein.

Maaseudun yritystuen maksaminen - ohje tuensaajille 18.3.2016 (pdf, 65 kt)

Maaseudun kehittämishankkeista vauhtia yrittäjyyteen

Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat kehittää toimintaansa myös yritysryhmähankkeilla. Yritysryhmän kehittämishankkeessa yritykset kehittävät toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Hankkeen hallinnoija kokoaa yritysryhmän ja vastaa siitä, että hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat suunnitelman mukaiset kehittämispalvelut. Suunnitelmaan tulee sisältyä sekä kaikille yrityksille yhteisiä kehittämistoimenpiteitä että yrityskohtaista kehittämistä. Tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana voi olla esimerkiksi neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Yritysryhmähankkeessa on oltava mukana 3–10 yritystä. Jos kyseessä on koulutushanke, ei yritysten enimmäismäärää ole.

Lisää tietoa maaseudun kehittämishankkeista saa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Maaseutuelinkeinot-sivulta.

Ennen tuen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Yritystuet:

Jukka Saarni 0295 029 085
Riikka Huhtanen 0295 029 123
Leena Hyrylä 0295 029 047

Yritysryhmien kehittämishankkeet:

Leena Hyrylä 0295 029 047
Jukka Penttilä 0295 029 077


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa