Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vattendragsrestaurering kan få bidrag från Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)

 

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd

Målet med programmet för effektiverat vattenskydd är att göra Finland till det land som skyddar vattnen effektivast. Programmet är en historiskt stor satsning på vattenskydd, för regeringen har beslutit att finansieringen för programmet uppgår till totalt 69 miljoner euro under åren 2019–2023. Av summan riktas sammanlagt 20 miljoner euro till projekt för vattendragsrestaurering och för att stärka sakkunnignätverken. År 2022 beviljade NTM-centralen i Södra Österbotten över 700 000 euro ur programmets medel åt nästan 30 vattendragsrestaureringsprojekt. Bidragen kan användas exempelvis för att genomföra, planera och administrera projekt inom vattendragsrestaurering.

Ansökan om bidrag

Bidrag kan sökas av registrerade föreningar, kommuner eller andra sammanslutningar och ansökan riktas till NTM-centralen i Södra Österbotten. I genomsnitt beviljas 50 procent av projektet totala kostnader i bidrag. Dessutom kan prövningsbaserade statsbidrag för genomförande av åtgärder i vattendrag, inom vattenhushållning och fiskerinäringen sökas hos NTM-centralen. Ansökningstiden om bidrag för år 2023 pågår 18.10–30.11.2022.

Vattendragsrestaureringar i de österbottniska landskapen

Med projekt för vattendragsrestaurering förbättras vattnens status och värdefulla miljöer bevaras. I de projekt som år 2022 beviljats bidrag från programmet för effektiverat vattenskydd har de aktiva i projekten bland annat utfört slåtter av vattenvegetation, anlagt våtmarker samt restaurerat forsar och lekområdet för fiskar samt utarbetat planer för vattendragsrestaurering.

Med hjälp av bidragen understöds bland annat restaureringsprojekt som förbättrar status i eutrofa sjöar, havsvikar och strömmande vatten samt restaureringsprojekt som är viktiga för bevarandet av arter och mångfalden i vatten. Dessutom stöder programmet projekt som arbetar för de regionala nätverken inom vatten- och havsvården och utvecklingen av nätverken. Till exempel Kust-Österbottens vattendragsrestaureringsnätverk som koordineras av Österbottens vatten och miljö rf med verksamhetsort i Jakobstad är ett sakkunnignätverk som fått understöd via programmet för effektiverat vattenskydd.

I såväl Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten pågår i år sådana vattendragsrestaureringsprojekt, som beviljats understöd. I hela området har det gjorts mångsidiga restaureringar i vattendragen. Bland annat i fladan i Bullerholmsfjärden i Munsala i Nykarleby och i havsviken vid Pirttiperä i Ruotsalo i Karleby har man utfört slåtter av vattenvegetationen. I Södra Österbotten har en våtmark anlagts i viken intill udden i sjön Peränne i Etseri, medan en restaureringsplan har utarbetats för Hirvilampi i Alavo.

Syftet med våtmarkerna är att hålla kvar och fördröja avrinningsvatten från bland annat jord- och skogsbruket från att rinna ut i vattendraget, såsom i sjöar. Med slåtter av vattenvegetation, som vass, främjas vattenekosystemets balans, mångfald och användningen av vattendraget. Mångfalden i vattenvegetationen är viktig med tanke på övriga organismer i vattnet och för kolbindningen. Slåtter är nödvändig om någon art har blivit ökat avsevärt så att den orsakar betydande olägenheter för till exempel vattendragets mångfald.

Läs mer:       

Information om vattendragsrestaureringar i NTM-centralen i Södra Österbotten

Mer information:

Planerare Viivi Kuusisto

Tfn 0295 027 051

viivi.kuusisto@ely-keskus.fi