Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Nytt understöd för den som byter ut oljeuppvärmningen mot ett annat system – småhusägare erbjuds upp till 4 000 euro

Från och med den 1 september 2020 beviljas ägare till småhus understöd om de byter ut oljeuppvärmningssystemet mot en mer hållbar uppvärmningsform. Den totala stödsumman på uppemot 30 miljoner euro utgör en del av regeringens åtgärder för en hållbar återhämtning, som ska påskynda omställningen till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Understöd kan beviljas för de kostnader som uppstår när man frångår oljeuppvärmning till förmån för en annan uppvärmningsform. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den 1 juni 2020 och före slutet av 2022. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i småhus konverterar till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro. Understöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen. Oljeuppvärmning kan till exempel inte utgöra en del av byggnadens uppvärmningssystem.

"För att vårt mål om ett klimatneutralt Finland 2035 ska kunna nås måste vi också minska utsläppen från byggande och boende. Med det nya stödet vill vi uppmuntra ägare till småhus att övergå från fossil olja till en mer hållbar uppvärmningsform. Det är en konkret klimathandling som också skapar arbete runt om i Finland", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet med understödet är att omkring 10 000 småhus ska konvertera från oljeuppvärmning, vilket skulle minska koldioxidutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn med sammanlagt cirka 56 kiloton per år. Sysselsättningseffekten av de arbeten som utförs när allt fler uppvärmningssystem byts ut som en följd av understödet beräknas uppgå till nästan 1 500 årsverken.

Lätt att fylla i elektronisk ansökan – NTM-centralen i Birkaland beviljar understöden

"Understöd kan beviljas ägare till småhus och parhus som används som bostad året runt, och understöd kan sökas av privatpersoner och dödsbon. Ansökningarna behandlas i den ordning de sänds in", berättar enhetschef Ari Nygrén vid NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland beviljar understödet i hela landet.

Understöd kan inte beviljas om kostnaderna betalas av ett bostadsaktiebolag eller om annat understöd eller hushållsavdrag beviljas för samma ändamål.

"Vi har sett till att det är lätt att ansöka om understöd. Det går smidigast att ansöka om stödet via Regionförvaltningens e-tjänst. Vi rekommenderar det sättet för alla", konstaterar Nygrén.

Vad som är den lämpligaste och mest ekonomiska lösningen varierar från fall till fall

Det går smidigast att frångå oljeuppvärmning när bytet av uppvärmningsform planeras noggrant med hjälp av experter och om genomförandet beställs som en nyckelfärdig lösning. Vad som är den lämpligaste och mest ekonomiska uppvärmningsformen och vad investeringskostnaderna för den blir varierar mycket från fall till fall. När man planerar ett byte av uppvärmningssystem i småhus lönar det sig att samtidigt också se hur energieffektiviteten överlag kan förbättras.

"Den lösning som är mest ekonomisk om man ser till kostnaderna under hela livscykeln kan vara en sådan kombination av energieffektivitetsåtgärder och byte av uppvärmningssystem som samtidigt förbättrar ventilationen och boendekvaliteten", påpekar Teemu Kettunen, expert vid Motiva.

Det typiska prisspannet vid byte av uppvärmningssätt varierar mellan cirka 8 000 och 25 000 euro. Uppvärmningsformer som kan ersätta oljeuppvärmning är bland annat jordvärme, luft-vattenvärmepump, fjärrvärme, träbaserad energi såsom pelletsuppvärmning samt en kombination av luftvärmepump och elvärme. Olika lösningar som kombinerar flera uppvärmningsformer kan också vara lämpliga.

Rådgivning erbjuds via kundservicen för miljöfrågor

Understödet ska i första hand sökas via Regionförvaltningens e-tjänst, där såväl ansökningsblanketter som anvisningar finns. Man kan också få information om understödet och ansökningsprocessen via NTM-centralens riksomfattande kundservice för miljöfrågor.

Den riksomfattande energirådgivning som finansieras av Energimyndigheten och samordnas av Motiva erbjuder hjälp i tekniska frågor som kan uppstå när det gäller byte av uppvärmningssystem. På Motivas webbplats finns information om vem som är rådgivare i olika regioner.

Ytterligare information för medierna:

Hållbar återhämtning:

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]

Maarit Haakana, miljöråd, tfn 0295 250 069, [email protected]

Ansökan om understöd:

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, [email protected]

Ari Nygrén, enhetschef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 363, [email protected]

Tekniska frågor kring bytet av uppvärmningssystem:

Teemu Kettunen, expert, Motiva, tfn 050 568 9445, [email protected]

Päivi Suur-Uski, expert, Motiva, tfn 044 300 1369, [email protected]

Nytt understöd för den som byter ut oljeuppvärmningen mot ett annat system - småhusägare erbjuds upp till 4 000 euro (Miljöministeriets, Närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland och Motivas pressmeddelande 1.9.2020, ym.fi)