Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Katse ilmastoon kesän kynnyksellä (Pirkanmaa)

Ilmastotyön tilanne näyttää Pirkanmaalla valoisalta. Erityisen ilahduttavaa on, että aktiivisuutta on paljon ja se ulottuu maakunnan kaikkiin toimijoihin. Valtakunnalliset ilmastotavoitteet näkyvät myös alueilla. Esimerkiksi ympäristöministeriön koordinoimasta Kunta-KAISU-rahoituksesta rahoitetaan kuntien ilmastotyötä ja -kokeiluja. Oikeudenmukainen siirtymä ja osallisuuden teema ovat vahvasti esillä mm. valmisteltaessa uutta ilmastolakia, ja nämä kulkevat mukana myös Pirkanmaan ilmastotyössä. Erityisesti nuorten aktivoituminen on ollut merkittävä käänne viime vuosina – nyt olisikin kaikkien hallinnon rakenteiden tehtävä pitää yllä tulevaan katsomista!

Pirkanmaalla ilmastotyö on edennyt monipuolisesti. Eri tahot tekevät omia ilmastotekojaan, suunnitelmiaan ja ohjelmiaan. Hinku-kuntia on tällä hetkellä 16, ja jo yli 95% Pirkanmaa asukkaista asuu ilmastotavoitteisiin sitoutuneessa kunnassa.   Lisäksi Pirkanmaa sitoutui marraskuussa 2019 maakuntana hiilineutraaliustavoitteisiin.

Kuntien ilmastoteoilla suuri merkitys – esimerkkinä Hämeenkyrö

Varsinkin kunnissa Hinku-työ on jo edennyt tavoitteista myös käytännön toimintaan. Uunituore esimerkki tästä on kesäkuussa julkaistu Hämeenkyrön ilmasto-ohjelma, joka rakentaa askelmerkkejä ilmastokestävälle kunnalle. Ohjelmassa on tunnistettu kunnan omia vahvuuksia mm. maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämisen yhteistyön sekä tuulivoimapotentiaalin suhteen. Hämeenkyrössä ilmastotyön läpileikkaavuuden merkitys on ymmärretty, ja työtä tehdäänkin niin johtotasolla kuin kunnan kaikilla sektoreilla käytännön toimenpitein.

Ilmastotyötä on jalkautettu myös esim. osaksi kunnan hankintastrategiaa. Hankinnoissa esiin on nostettu lähituotanto, materiaalitehokkuus, logistiikan vähäpäästöisyys ja kokonaisvaltainen kestävyys.

Pirkanmaan ilmastofoorumissa on luotu päästövähennyspolun perustuksia

Pirkanmaa sitoutui maakuntana Hinku-tavoitteisiin marraskuussa 2020. Hakijoina olivat yhdessä ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Hinku-tavoitteisiin kuuluu hiilineutraaliuden tavoittelu vuoteen 2030 mennessä; tähän suunnataan laatimalla ns. päästövähennyspolku. Päästövähennyspolkua pohjustettiin laajalla sidosryhmäkyselyllä ja työpajalla alkuvuodesta. Pääteemoiksi maakunnan päästövähennyksissä on tunnistettu liikenne, energia ja hiilinielut. Pirkanmaan ilmastofoorumi käsittelee teemoja asiantuntijafoorumin roolissa. Osin teemoissa tarvitaan tietopohjan lisäystä, mutta tärkeää on samanaikaisesti jo ryhtyä toimiin myös aluetasolla. Esimerkkinä tästä on maakunnan hiilinielua vahvistavan ja samalla luonnon- ja vesiensuojelun arvoja lisäävän Luonnontuottometsän pilotointiin tähtäävä kuntayhteistyö, joka käynnistettiin kesäkuun alkupuolella. Tervetuloa kaikki toimijat mukaan yhteisten pureskelujen ja ennen kaikkea tekemisten äärelle!

Pirkanmaan päästövähennyspolun pääteemat ovat hiilinielut, liikenne, energia. Tavoitteita edistävät systeemisen muutoksen mahdollistajat ovat yritysten mukaan saaminen, johtajien sitoutuminen, päästölaskennan tarkentaminen alueellisiin keinoihin.

Teemavalinnoilla tavoitellaan ennen kaikkea vaikuttavuutta: panostetaan niihin teemoihin, joissa on merkittävin päästövähennyspotentiaali sekä edistetään kaikkien toimijoiden mukaan saamista. Päästölaskentaa tarkentamalla tuotetaan lisää tietoa valtakunnallisia laskelmia tukemaan ja tehdään näkyväksi sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät näy kansallisissa päästökertoimissa.

Kohti integroituvaa ilmastotyötä

Ilmastotyössä on erityisen tärkeää, että teemaa työstetään eri organisaatioissa ruohonjuuritasolta hallintoon saakka. Yhtenä osana maakunnan ilmastotyötä Pirkanmaan liitossa laaditaan Canemure-hankkeessa maakunnallista tiekarttaa, jossa huomioidaan myös kuntien ja Tampereen kaupunkiseudun jo tekemä työ. Työtä tehdään myös mm. metsäkeskuksessa, Pirkanmaan seurakunnissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Maakunnan ilmastotyön osa-alueita ovat päästövähennyspolku, Canemure-tiekartta, seurakuntien ilmastotyö, kuntien ilmastotyö, ELY-keskusten tiekartta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen osalta keväällä 2020 ilmastotyön peruspalaset ovat olleet seuraavia: Maakunta-Hinkua edistetään Pirkanmaan ilmastofoorumin asiantuntijakäsittelyssä sekä muussa yhteistyössä, ja lisäksi ELY-keskusten virkatehtävien ilmastovaikuttavuutta kehitetään ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla ja ohjaamalla ilmastotiekarttahankkeella ja ilmastoasiantuntijoiden asiantuntijaverkoston työskentelyllä. Lisäksi ELY-keskus on ollut mukana mm. Canemure-hankkeen ohjauksessa, monissa muissa hankkeissa sekä tutkimuslaitosyhteistyössä.

Lisätietoja