Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Kommunikationsverket och Trafi slås samman till Transport- och kommunikationsverket – Trafikverket blir Trafikledsverket

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras i början av 2019. Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket.

Det är meningen att republikens president stadfäster lagarna om att genomföra ämbetsverksreformen den 23 november 2018. Införandelagen avses träda i kraft den 27 november 2018 och de övriga lagarna den 1 januari 2019.

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket ombildas till Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Transport- och kommunikationsverket svarar för den riksomfattande utvecklingen av informationssamhället och transportsystemet. Den övervakar och främjar tjänster för trafik, transport och kommunikation och marknaden för dem. Ämbetsverket är en myndighet som betjänar medborgare och företag i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet inom områdena för trafik, transport och kommunikation. Den svarar också för att ordna nödvändiga examina.

Av det nuvarande Trafikverkets uppgifter överförs till Transport- och kommunikationsverket och till trafikledningsbolaget Traffic Management Finland alla de uppgifter som inte har någon direkt koppling till trafikledshållningen. Trafikverkets namn ändras till Trafikledsverket, men i övrigt fortsätter verket sin verksamhet utan avbrott.

Trafikledsverket är en beställarorganisation som koncentrerar sig på att planera, utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt på att samordna trafiken och markanvändningen. Verket svarar också för vintersjöfarten.

Läs mera:

Kommunikationsministeriets pressmeddelande (22.11.2018)


Regional information