Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Förordningen om NTM-centralerna och avgiftsförordningen har uppdaterats

Regeringen godkände den 28 december 2018 förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och förordningen om NTM-centralernas avgifter. NTM-förordningen utfärdades på nytt i sin helhet. Den nya förordningen är i stor utsträckning likadan som den förordning som gällde tidigare. En ny förordning behövde utfärdas, eftersom den tidigare förordningen hade ändrats flera gånger, vilket medförde att förordningens läsbarhet och begriplighet hade lidit.

Samtidigt uppdaterades förordningen så att den motsvarar redan gällande lagändringar inom olika förvaltningsområden, t.ex. överföringen av tillståndsuppgifterna i anslutning till gods-, kollektiv- och taxitrafiken från NTM-centralerna till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) den 1 juli 2018 genom lagen om transportservice. Genom den nya NTM-förordningen ålades NTM-centralen i Birkaland en helt ny riksomfattande uppgift. Birkalands nya uppgift gäller projektförvaltningen av utrednings- och saneringsarbeten och sakkunniguppgifter i anslutning till oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten.

Statsrådets förordning om NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas och Utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer har tidigare utfärdats för ett kalenderår i sänder. Nu utfärdas förordningen för två år. Avsikten är att förordningen ska vara i kraft tills landskapsreformen genomförs och NTM-centralernas verksamhet upphör. I den nya avgiftsförordningen ändras inte avgiftsnivån på NTM-centralernas prestationer i förhållande till de nuvarande avgifterna.

Läs mera:


Regional information