Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Försök och ny företagsverksamhet med hjälp av spetsprojektfinansiering för återvinning av näringsämnen

Från det försöksprogram för återvinning av näringsämnen som ingår i regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi har det hittills beviljats finansiering till 19 företag. Med finansieringen främjas ett genombrott för kretsloppsekonomin genom att små och medelstora företags pilotförsök stöds. Med hjälp av försöksprogrammet har det också startats helt nya företag.

I flera av de projekt som inletts utvecklas gårdsvisa eller flyttbara lösningar för att separera fast och flytande gödsel och på ett kostnadseffektivt sätt ta till vara näringsämnena. Avsikten är att effektivisera återvinningen av näringsämnen på gården och minska de logistiska utmaningarna vid hanteringen av gödseln. I projekten utförs också pilotförsök med en process där man utvecklar nya återvinningsgödselpreparat av rötresten från biokraftverk. Man söker dessutom lösningar på det vassproblem som förekommer i kustområdenas sjöar och hav och försöker finna användningsområden för organiska restprodukter från industrin.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen pågår fram till utgången av 2018, och nya ansökningar om finansiering kan lämnas in fortlöpande. Följande urvalsperioder löper ut den 31 augusti och den 31 oktober. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten svarar för administrationen av programmet.

Läs mera:


Regional information