Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

NTM-centralen i Tavastland har påbörjat en efterlysning av idéer som hör samman med landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Under denna ansökningsomgång söker vi landsomfattande projekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som ska få finansiering under år 2018. Ansökningstiden pågår fram till 31.1.2018.

Vi tar emot idéförslag som hör samman med landsbygdsutveckling och lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Idésökningen av landsomfattande projekt gäller denna gång följande två temaområden:

1) Utvecklande av det internationella kunnandet inom näringsverksamheten

Målet är att utveckla landsbygdsaktörernas internationella kunnande och finna nya aspekter på internationalisering som kan tillämpas på landsbygdsutvecklingen. Idéerna som läggs fram ska främja till exempel upprättande av nya typer av nätverk, utvecklande av företagens exportfärdigheter, ökad kund- och marknadsförståelse om internationella marknader eller internationaliserings- och exportkunnande till företag och andra organisationer.

Vid beredningen av idén ska de redan pågående utvecklingsprojekten och utvecklingsprogrammen som främjar internationalisering eller export beaktas, och vid behov ska åtgärderna samordnas.

2) Utvecklande av tillväxtbranscher och nya näringsbranscher

Målet är att stödja landsbygdens nya och växande näringsbranscher som har stort behov av ny information och nytt kunnande och brottas med särskilda utmaningar. Näringsbranscherna som ska utvecklas kan omfatta till exempel små specialbranscher eller   branscher i ett sådant skede av sin livscykel att verksamheten ännu inte har blivit etablerad. Också nya näringsbranscher som har potential att utvecklas till företagsverksamhet på landsbygden och som kunde dra nytta av ett landsomfattande projekt kommer på fråga. Idén som läggs fram ska komma med lösningar till näringsbranschernas problem och utmaningar, bidra till att ny information tillgodogörs och att det utvecklas innovativa lösningar.

Den föreslagna projektidén ska ligga i linje med Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. www.landsbygd.fi.

Idésökningen gäller enbart projektstöd.

I det första skedet ombeds sökandena lägga fram sin projektidé i komprimerad form på en särskild ansökningsblankett för idésökning som kan skrivas ut här. 

I det här skedet behöver det inte finnas något färdigt projekt, utan utifrån de idéer som går vidare bearbetas en egentlig projektplan och ansökan (2 skedet). Det viktigaste är att sökanden på ett konkret sätt beskriver projektets syfte .

Den undertecknade idésökningsblanketten som sparats i pdf-format skickas senast 31.1.2018 med e-post till adressen: [email protected]. Idésökningsblanketten kan också sändas per post till: NTM-centralen i Tavastland, Landsbygdsenheten, PB 29, 15141 LAHTIS. Det sista postningsdatumet är 31.1.2018.

Projektidéerna bedöms av en bedömningsgrupp utsedd av NTM-centralen i Tavastland. Gruppen väljer ut de idéer som går vidare till fortsatt beredning. NTM-centralen tar inte något separat beslut om idéerna. Efter bedömningsgruppens möte informerar NTM-centralen i Tavastland på www.landsbygd.fi om de idéer som går vidare till den egentliga ansökningsomgången.

Mer information:

Sakkunnig Lassi Hurskainen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Lassi Hurskainen, tfn 0295 025 046, [email protected]

Utvecklingschef Timo Kukkonen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, tfn 0295 025 065
[email protected]


Regional information