Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos närings, trafik- och miljöcentralerna ända till 31.1.2018

Ansökningstiden för 2018 års anslag börjar den 15 december 2017. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tar emot ansökningar fram till den 31 januari 2018 kl. 16.15.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad), i fritidsfiskestrategin för den aktuella närings-, trafik- och miljöcentralen eller i strategin för fiskeriförvaltningen.

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2018:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel; i regel dock inte för utsättningar)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Vid beviljande av stöd beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet, lönsamhet och målgrupp.

Projekten kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

Fiskeområden kan ansöka om allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten.

Ansökningsblanketter, ansökningsanvisningar och kontaktuppgifterna finns på internet:
http://mmm.fi/sv/fiskar/understod/ntm

 

 

 


Regional information