Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

En ny delegation för etniska relationer i Österbotten har tillsatts (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

Delegationen för etniska relationer i Österbotten har tillsatts, nya medlemsorganisationer och medlemmar har utnämnts samt verksamhetsperioden håller på att inledas. Som ordförande för Österbottens ETNO fungerar Österbottens NTM-centrals överdirektör Timo Saari. Vice ordföranden väljs vid delegationens första möte.

Av namnet på delegationen för etniska relationer går det att härleda verksamhetens huvudmål, dvs. att främja goda etniska relationer i det finländska samhället. Nuförtiden kan vi kanske tala om att verksamheten riktar sig allt starkare också till att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper.  

I delegationen för etniska relationer sammanträder olika myndigheter, kommunernas representanter samt representanter för invandrar- och mångkulturella föreningar regelbundet vid samma bord för att dela information om aktuella ärenden och för att utarbeta olika åtgärder för att nå de utsatta målen. Huvudmålen kommer från den riksomfattande delegationen för etniska relationer som underlyder justitieministeriet. Hur huvudmålen sedan utarbetas på den regionala nivån kommer att beslutas av den regionala delegationen för etniska relationer.  

Regionalkoordinator för Österbottens ETNO Emine Ehrström konstaterar att också de olika behoven på de olika områdena påverkar hur de lägre målen på den regionala nivån sätts upp. Dessutom är medlemmarnas egna intressen och aktivitet i främjandet av vissa saker av central betydelse när man planerar dessa mål och funktioner som stärker dem inom området. 

"Under förra verksamhetsperiodens sista verksamhetsår började Österbottens ETNO självmant till exempel utarbeta ett mera omfattande ibruktagande av anonym rekrytering inom de tre landskapens områden. Detta bestod av föreläsningar om ämnet samt producerande av material." 

Ehrström anser att under den kommande verksamhetsperioden har delegationen allt bättre förutsättningar för att behandla och påverka till exempel främjandet av sysselsättningsåtgärdernas effektivitet samt för att stödja arbetslivets mångformighet, om den så önskar. Med i Österbottens ETNO är nu också som ordinarie medlemmar representanter från Österbottens och Södra Österbottens TE-byråer samt som expertmedlemmar från Österbottens handelskammare och Kust-Österbottens Företagare. 

- Vi kunde till exempel fundera på, hur man kunde stödja skapandet av varierande och mångkulturella arbetsgemenskaper, funderar Ehrström. 

I Österbottens ETNOs verksamhet har alltid funnits en stark länk till att arrangera och stödja kulturevenemang med låg tröskel, eftersom man har konstaterat att dessa åtgärder har en central roll i byggandet av goda etniska relationer och goda relationer mellan befolkningsgrupper.

- År 2019 piloterades verksamhetsunderstöd och det togs positivt emot inom de tre landskapen. Föreningar av olika storlekar kunde ordna effektiva åtgärder med det lilla ekonomiska stöd som Österbottens ETNO beviljade. Åtgärder som vi stödde ekonomiskt, var i linje med de delmål som ställts av Österbottens ETNO. På detta sätt kunde vi förankra också fältet i genomförandet av de mål som vi ställt. Den kommande delegationen för etniska relationer i Österbotten ska fundera, om vi under de kommande åren fortsätter med detta verksamhetssätt som upplevts vara bra, säger Ehrström. 

Till slut konstaterar Ehrström att den kommande verksamhetsperioden kommer säkert att bli mer än intressant, eftersom det som bäst i ministerierna utarbetas en redogörelse över integrationen till riksdagen.

 

Faktaruta: 

  • ETNOs verksamhetsperiod är fyra år åt gången dvs. den kommande verksamhetsperioden gäller åren 2020-2024.
  • ETNO baserar sig på statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (771/2015).
  • De regionala ETNO-grupperna fungerar på regional- och lokalnivå som en initiativtagande sakkunnig-, samarbets- och dialogorgan som förenar olika parter.
  • I Österbottens ETNO finns representanter från Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi, Karleby stad, Vasa stad, Suomen somalinaisten kehitys ry, Suomi-Venäjä seuran Kokkolan osasto ry, Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Specialvårdsorganisationernas förbund EHJÄ rf, NTM-centralen i Södra Österbotten, Södra Österbottens TE-byrå, Österbottens TE-byrå samt Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Dessutom fungerar som expertmedlemmar Kust-Österbottens Företagare samt Österbottens handelskammare.
  • NTM-centralen i Österbotten fungerar som ansvarig koordinerare i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Södra Österbotten. 


Ytterligare information:

Emine Ehrström, regionalkoordinator för Delegationen för etniska relationer i Österbotten  
emine.ehrstrom(at)ntm-centralen.fi, tfn 0295 028 684
chef för integrations- och ungdomstjänster  
NTM-centralen i Österbotten