Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Suomenniemen kesäkuisen pumppaamovuodon hetkelliset ja pidempiaikaiset vaikutukset jäivät pieniksi (Etelä-Savo)

Suomenniemen jätevedenpuhdistamon yksi pumppaamo meni epäkuntoon 18.6.2020. Vika aiheutti sen, että puhdistamatonta jätevettä pääsi ympäristön ja vesistöön noin 40 m3. Tieto vuodosta saatiin lähiasukkaalta ja korjaustoimenpiteet tehtiin heti tämän jälkeen 23.6.2020.

Päästön vaikutus purkuvesistössä oli havaittavissa lähinnä hetkellisenä hygieenisen laadun heikkenemisenä Häränlahden alueella ja kokonaisfosforin sekä ammoniumtypen korkeampana pitoisuutena purkuvesistössä.

Päästöstä ei arvioida aiheutuvan pitkäaikaisvaikutuksia. Pumppaamorikon seurauksena tapahtuneen jätevesipäästön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan vaikutuksiltaan vähäinen, eikä sitä voida erottaa normaalista jätevedenpuhdistamon ja muusta Kuolimoon kohdistuvasta kuormituksesta.

Pumppaamon vikaantuminen johtui todennäköisesti ukkosen aiheuttamasta sulakkeen laukeamisesta. Vika esti myös häiriöilmoituksen lähtemisen pumppaamolta.

Päästön vaikutuksia selvitettiin ottamalla vesistönäytteitä 24.6.2020. Lisänäytteitä otetiin elo- ja syyskuussa. Ympäristökonsultti laati selvityksen vesistövaikutuksista.

Lisätietoja:

Verkostopäällikkö Sami Kaipainen, Mikkelin Vesilaitos, p. 050 311 7120

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 228