Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Nu öppnar två utlysningar av specialunderstöd till kommunerna: Understöd för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation och motsvarande understöd för nationalstadsparker

Miljöministeriet och NTM-centralen i Nyland informerar

Som en del av regeringens återhämtningspaket anvisas kommunerna finansiering dels för iståndsättning och utveckling av rekreationsområden, dels för iståndsättning och utveckling av befintliga nationalstadsparker. Sammanlagt 13 miljoner euro kan delas ut i understöd. Ansökningstiden för båda specialunderstöden är 21.9–30.11.2020, och projekten ska genomföras under 2021.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 anvisades kommunerna ett omfattande stödpaket som ska lindra effekterna av coronakrisen och stödja den ekonomiska tillväxten i kommunerna. I tilläggsbudgeten reserverades sammanlagt 13 miljoner euro för att kommunerna ska kunna beviljas understöd med stöd av statsunderstödslagen för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation, grönområden och nationalstadsparker. Understöden är fördelade på två olika ansökningsomgångar: i den som är öppen för alla kommuner uppgår stödbeloppet till sammanlagt 10 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation, och i utlysningen av understöd för utveckling av nationalstadsparker är det totala stödbeloppet 3 miljoner euro.

Understöd för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation i kommunerna

I den ansökningsomgång som ordnas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delas det ut 10 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation i kommunerna. Ansökningsomgången riktar sig till alla kommuner. Inte bara enskilda kommuner och samkommuner kan ansöka om understöd, utan kommunerna uppmuntras också bilda regionala konsortier för planering av gemensamma projekt.

Det primära syftet är att skapa högklassiga och lättillgängliga områden för närrekreation och på så sätt förbättra allas möjligheter till rekreation i närmiljön. De projekt som understöds kan till exempel inbegripa iståndsättning av befintliga friluftsleder och konstruktioner, anläggande av nya leder i närmiljön och tillhörande service, såsom rastplatser, fågeltorn, utedass osv. samt arbete med att märka ut friluftsleder i terrängen och sätta ut skyltar.

Understöd för iståndsättning och utveckling av nationalstadsparker

I den ansökningsomgång som miljöministeriet ordnar anvisas 3 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av nationalstadsparker. Ansökningsomgången riktar sig till de kommuner där det redan har inrättats en nationalstadspark.

Understöd beviljas för sådana naturvårdsåtgärder som avses i skötsel- och nyttjandeplanerna för nationalstadsparkerna och som stöder bevarandet av deras särskilda värden, för byggande av infrastruktur som skyddar naturen mot slitage samt för insatser som förbättrar möjligheterna att röra sig i närmiljön. De projekt som understöds ska uttryckligen gälla det område som ingår i nationalstadsparken.

 

Mer information:

Understöd för områden för närrekreation i kommunerna:

Tero Taponen, enhetschef, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 467, tero.taponen@ely-keskus.fi

Tommi Hautala, överinspektör, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 374, tommi.hautala@ely-keskus.fi

 

Understöd för nationalstadsparker:

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, miljöministeriet, jukka-pekka.flander@ym.fi, tfn 0295 250 064

Ilona Latsa, sakkunnig, miljöministeriet, ilona.latsa@ym.fi, tfn 0295 250 388