Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Bra att veta om vinterunderhåll av vägar (landskapen i Österbotten)

Vinterunderhållet av landsvägarna har diskuterats livligt under den senaste tiden. När det gäller den tunga trafiken har bekymret gällt framförhållning och uppfyllande av kvalitetskraven. Det har även framförts oro om underhållets nivå. Därför är det skäl att redogöra för grundfrågorna inom vinterunderhållet för att det ska vara lättare att förstå, vilken nivå på vinterunderhållet som har beställts och enligt vilka kriterier.

Grunden för vinterunderhållet av vägarna är trafiksäkerheten och att säkerställa att trafiken löper smidigt. Utöver snöplogning underhålls vintervägarna bl.a. genom att salta eller sanda vägarna och jämna ut vägytan. I praktiken är det inte ekonomiskt möjligt att åtgärderna utförs samtidigt i hela vägnätet. Det är inte ekonomiskt möjligt att reservera ett så stort antal materiel för jour t.ex. i händelse av snöfall. Livligt trafikerade vägar sköts snabbare och kraven på vinterunderhållet är också högre på dessa vägar. Därför har landsvägarna delats in i fem olika underhållsklasser (ls, l, lb, II, III).  Exempelvis på vägar av underhållsklass III är det största tillåtna djupet av lös snö vid snöfall 10 cm och man har 6 timmar på sig att ploga vägen. I ls-klassen får däremot vid snöfall vara högst 4 cm snö på vägen och snön måste vara bortplogad inom 2,5 timmar. Därför är det förståeligt att de som rör sig på vägar av lägre klass tycker att vägarna inte sköts, trots att arbetet utförs i enlighet med kvalitetskraven. Snön måste dock plogas bort när hälften av snömängden har fallit för att det maximala snödjupet inte ska överskridas längs plogningsrutten.

Utöver snö- och moddsskiktets tjocklek följs även upp hur hal och jämn körbanan är. För dessa egenskaper finns på samma sätt egna krav för varje underhållsklass. Halka på livligt trafikerade vägar förhindras med saltning, övriga vägar sandas eller så ruggas ytan upp. I underhållsklass lb används enligt situation antingen sand eller salt. I vägsaltningen är framförhållning viktigt för att man ska kunna förhindra att vägytan blir hal med så lite salt som möjligt. Saltning är nödvändigt för att det ska vara så gott väggrepp som möjligt på livligt trafikerade vägar även under vintern. http://www.liikennevirasto.fi/web/sv/vagnatet/drift-och-underhall/vintervaghallning/halkbekampning#.WFuzfqO7qUl.

NTM-centralen i Södra Österbottens område har delats upp i nio entreprenadområden för underhållet. I varje entreprenadområde sköts landsvägarna av en privat entreprenör som väljs för vart och ett område enligt anbud. Samma entreprenör sköter landsvägsunderhållet ungefär fem år i taget, efter vilket entreprenaden konkurrensutsätts på nytt.  Entreprenaden övervakas av de regionansvariga, i praktiken 4,5 personer i området av Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Områdena som ska övervakas är vidsträckta, varför det är en utmaning att känna till det aktuella föret på alla vägar. I övervakningen används dessutom i viss mån utomstående kvalitetsövervakningskonsulter och datasystem till hjälp. Entreprenören är också skyldig att kontrollera i vilket skick vägarna är, även med avsikt på föret.

Förr var vinterförhållandena jämnare. Klimatet har förändras och blivit mer varierande. Med avsikt på vinterunderhållet är ständiga temperaturförändringar från köldgrader till töväder en stor utmaning. För att vägytan ska vara i nöjaktigt skick för trafik även i dessa förhållanden, krävs att entreprenörerna noggrant följer upp föret och väderprognoserna för att i god tid kunna förbereda sig på åtgärder som ändringarna av vägföret kräver. Dessutom syns små lokala väderfenomen nödvändigtvis inte via vägväderstationerna eller i väderleksprognoserna. Vintern är dock en annorlunda årstid än sommaren, vilket betyder att vägarna kan vara hala även i vanligt vinterväder, vilket väganvändarna bör ta i beaktande.

Samarbete mellan väghållaren, vägunderhållaren och väganvändaren ger säkert bästa resultat. Väganvändarna kan meddela trafiksäkerhetsriskerande problem som de observerat på vägarna till trafikens kundservice. Via trafikens kundservice får även entreprenören information om situationen och kan vidta nödvändiga åtgärder för att trygga trafiken på landsvägarna.

Mer information:

Elina Granqvist
Väghållningsplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 029 502 7970


Regional information