Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Hankkeesta vastaava on selvittänyt metallituotetehtaan rakentamista Raaheen. Hankealue sijoittuu Raahen satama-alueelle noin viisi kilometriä Raahen keskustasta lounaaseen. Hankkeen tarkoituksena on käynnistää vanadiinin tuotanto Suomessa terästeollisuuden sivutuotteita jalostamalla. Terästeollisuus käyttää vanadiinia erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankevaihtoehtoina on esitetty:

Nollavaihtoehto: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE1):  Sijainti Raahen satamassa, sulattoprosessi täydennettynä hydrometallurgisella lisäprosessilla

Arviointiohjelmassa esitetyistä vaihtoehdoista, jotka koskivat hankkeen sijoittamista Ouluun Ruskon alueelle, on luovuttu arviointimenettelyn aikana. Lisäksi Raahen vaihtoehdosta, joka koski pelkästään sulattoprosessia, on luovuttu.

Vaarallisen jätteen kaatopaikan tai vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle suunnitellun kaatopaikan osalta tulee toteuttaa oma erillinen YVA-menettely, mikäli hankevastaava aikoo sellaisen perustaa. Muutoin kokonaisuutena arvioiden arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnille asetetut vaatimukset. Arviointiselostuksen tietoja tulee kuitenkin tarkentaa ennen sen liittämistä hankkeen lupahakemuksiin tai muihin hyväksymismenettelyihin.

Arviointiselostuksessa esitetty jätteiden loppusijoitusalue (kaatopaikka) sijoittuu hankealueen pohjoisosaan satama-alueella. Hankealueen välittömässä läheisyydessä on myös muiden toimijoiden toimintoja mm. Raahen Satama Oy:n satamatoiminnot ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehdas. Kaatopaikkojen yhteen sovittamista muiden toimintojen kanssa pidetiin hankalana ja jopa kehittymistä rajoittavana, erityisesti sataman kehittymistä koskevien suunnitelmien kanssa. Myös kaatopaikka-alueiden mahdollinen pölyäminen nähtiin riskinä. Hankevastaavan tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa kaatopaikka-alueita koskevia tietoja ja selvittää myös muita vaihtoehtoisia kaatopaikkojen sijoituspaikkoja hankealueella tai sen ulkopuolella ja vertailla eri vaihtoehtoisista sijoituspaikoista aiheutuvia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä kokonaisvaltaisesti (ympäristövaikutukset, yhteisvaikutukset, toimintojen yhteensovittaminen).

Yhteysviranomaiselle on saapunut arviointiselostuksesta 9 lausuntoa ja 1 mielipide.

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä virka- ja aukioloaikoina Raahen kaupungin Raatihuoneella (Rantakatu 50), Raahen kaupungin Teknisessä palvelukeskuksessa (Ruskatie 1 Pattijoki), Raahen kaupunginkirjastossa (Rantakatu 45, Raahe) sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Lausunto löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.ymparisto.fi/MKOymetallituotetehdasYVA.   

Lisätietoja

Ylitarkastaja Antti Petänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 450, [email protected].


Regional information