Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Lahdessa keskustassa ja Kunnaksessa (Hämeen ELY-keskus)

Lahden ja Kunnaksen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 47 ja jatkuvat painovoimamittauksilla maaliskuussa 2015. Selvitys valmistuu kesällä 2015.

Tutkimukset sijoittuvat Kunnaksen alueelle Lahdessa ja Nastolassa sekä Lahden keskustan alueella välille Joutjärvi-Ruoriniemi. Alueilla kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Painovoimamittausta tehdään noin 24 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Suurin osa tutkimusaluetta on taajama-aluetta, joten mittausryhmä tulee liikkumaan myös asutuksen ja liikenteen keskellä. Tutkimukset on kuitenkin tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa asukkaille eikä ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee Lahden maankäytön suunnittelua, vedenhankintaa sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Lahden kaupungin, Lahti Aquan, Nastolan vesihuoltolaitoksen, Hämeen ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätietoja

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230
Tutkija Timo Friman, Geologian tutkimuskeskus, puh. 050 597 8887
Hankepäällikkö Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2146
Vesiensuojelusuunnittelija Riikka Mäyränpää, Lahden seudun ympäristöpalvelut, puh. 050 383 6498

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

 


Regional information