Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Fördelningen av ansvaret för vattenbyggnadskonstruktionerna i Närpes å ändras (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och Metsä Board Oyj har slutit ett avtal, i vilket man kommer överens om ansvarsfördelningen mellan staten och skogsindustrin i Kaskö i anslutning till vattenbyggnadskonstruktionerna i Närpes å. Avtalet gäller de vattenbyggnadskonstruktioner som i tiden byggdes i syfte att förbättra översvämningsskyddet i Jurva och Närpes samt för att trygga vattenanskaffningen till industrin i Kaskö på basis av det tidigare avtalet som undertecknades år 1975. Orsaken till det nya avtalet är att i Kaskö har skogsindustrins behov av vatten minskat.

I det nya avtalet kommer parterna överens om att Metsä Board Oyj:s ansvarsområde är Västerfjärdens sötvattenbassäng inklusive konstruktionerna samt den skyddande invallningen i mynningen av Närpes å, dvs. området av Skrivarsbäcken i Närpes.  NTM-centralen ansvarar i fortsättningen i sin helhet för Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö med tillhörande konstruktioner.

Största förändringen jämfört med tidigare är att skötseln av regleringen i Kivi- ja Levalampi och tillhörande konstruktioner övergår från bolagets till statens ansvar sommaren 2015. I anslutning till detta har NTM-centralen redan påbörjat de tekniska åtgärderna för att ta över ansvaret för regleringen. Ändringsarbetet kostar ca 50 000 euro och bolaget och staten delar jämnt på summan.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Direktör Aulis Rantala, tfn 0295 027 911
  • Vattenresursenhetens chef Liisa Maria Rautio, tfn 0205 027 919

Metsä Board Oyj:

  • Fabrikschef i Kaskö, Timo Rissanen, tfn 050 528 3988

Regional information