Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Lounais-Suomessa mahdollista rakentaa hyvät vesihuoltopalvelut (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteistyössä laatinut vesihuollon kehittämisohjelman 2014-2020, jonka visiona ovat vesihuoltopalveluihin tyytyväiset asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat.

Kehittämisohjelma on laadittu yhdessä alueen kuntien, vesihuoltolaitosten, maakunnan liittojen sekä muiden sidosryhmien ja intressitahojen kanssa. Tausta-aineistona on ollut arviointi vesihuollon kehittymisestä vuosina 2007-2013 sekä arvio odotettavissa olevista toimintaympäristön muutoksista.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämillä maakunnallisilla vesihuoltopäivillä, eilen 11.11. Turussa ja huomenna 13.11.  Porissa, käsitellään ohjelman toteutusta ja uuden vesihuoltolain ja talousvesiasetuksen toimeenpanoa.

Kehittäminen keskittyy kolmeen kokonaisuuteen

Vesihuollon talous kuntoon
Perittävillä taksoilla tulee kattaa vesihuollon investoinnit ja kustannukset. Vesihuollon asiakkaiden pitää maksaa käypää hintaa saamastaan palvelusta. Tuloutusta ei tule käyttää ns. piiloverona.

Vesihuollon toiminnan turvaaminen
Vedenhankinta varmistetaan kiertoyhteyksin ja yhdysvesijohdoin. Varajärjestelmiä toteutetaan ja vesihuoltolaitosten yhteistyötä tehostetaan. Laitteistoja ja verkostoja huolletaan ja niitä saneerataan riittävästi taksoina perittävillä varoilla. Pohjavesialueiden suojelusta huolehditaan niin, että käyttöön saatavan veden määrä ja laatu säilyvät.

Haja-asutuksen vesihuolto lainsäädännön vaatimalle tasolle
Haja-asutusalueilla viemäröidään kaikki taloudellisesti sekä ympäristön ja terveydensuojelun kannalta toteuttamiskelpoiset kohteet. Käytetään jaossa oleva valtion tuki kustannustehokkaasti ja prioriteetiltaan tärkeimpiin kohteisiin. Aktiivista valvontaa ja tiedottamista tarvitaan, jotta kiinteistökohtaiset järjestelmät saadaan lainsäädännön vaatimusten tasolle. Toteutetaan riittävän tiheä lietteiden keräysverkosto ja varaudutaan lisääntyvien lietemäärien keräämiseen ja käsittelyyn.

Alueemme kehittämisessä panostetaan tulevina vuosina voimakkaasti resurssitehokkuuteen ja kiertotalouden kehittämiseen. Tavoitteet on yhteistyössä kirjattu muun muassa Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaan ja Lounais-Suomen ympäristöohjelmaan. Vesihuollon osalta se merkitsee juuri verkostojen riittävää saneerausta vuotojen vähentämiseksi ja lietteiden keräystä ja käyttöä energiaksi tai ravinteiksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii yhteistyössä erityisesti toisten eteläisten ELY-keskusten kanssa. Lounais-Suomen vesihuollon toimintaohjelman linjaukset ovat hyödynnettävissä muillakin alueilla.

Lisätietoja:

johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila, p. 0295 022 890

Ohjelmajulkaisu: Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014-2020 (doria.fi)
Esite: Hyvät vesihuoltopalvelut (doria.fi)
www.ymparistonyt.fi


Regional information