Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

HELVI – pääkaupunkiseudun viitoituksen yhteistyöryhmä (Uudenmaan ELY-keskus)

Pääkaupunkiseudun tieliikenteen viitoituksen HELVI-yhteistyöryhmään kuuluu
edustajat Uudenmaan ELY-keskuksesta, Liikennevirastosta sekä Helsingin, Espoon
ja Vantaan kaupungeista. HELVI-työryhmän suunnittelualue kattaa pääkaupunkiseudun
sekä tietyin rajauksin osia Uudenmaan ELY-keskuksen alueelta.
Työryhmän tavoitteena on kehittää ja koordinoida laajasti pääkaupunkiseudun
tie- ja katuverkon viitoitusta, yhtenäistää viitoituskäytäntöjä ja -
reittejä sekä tuottaa lausuntoja erilaisista viitoitusasioista.

HELVI-työryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään
pääkaupunkiseudun ajankohtaisia tieliikenteen viitoitukseen liittyviä kysymyksiä
ja kommentoidaan käynnissä olevia eritasoisia liikenteenohjaussuunnitelmia.
Työryhmä teettää myös suunnitelmia ja selvityksiä tarpeen mukaan.

Alun perin HELVI-työryhmä perustettiin jo vuonna 1970. Alkuvaiheessa ryhmässä
luotiin mm. perusta pääkaupunkiseudun kehäteiden viitoitusperiaatteille,
joita käytetään edelleenkin. Ryhmän säännöllinen toiminta loppui 1980-
luvun loppuvuosina mutta käynnistettiin uudestaan vuonna 1995. Tuolloin
HELVI-työryhmä perustettiin nykymuodossaan ja pääkaupunkiseudun viitoituksen
yleissuunnitelmaa alettiin siirtää ATK-muotoon. Työryhmän varsinaisena
pilottiprojektina laadittiin Tuusulanväylän (kt 45) yleissuunnitelma. Vuonna
1999 oli saatu valmiiksi tärkeimpien pääväylien suunnitelmat, jonka jälkeen
siirryttiin vuonna 2000 HELVI–suunnitelmien ylläpitovaiheeseen. Vuonna 2002
tehtiin suunnitelmien ylläpidon lisäksi aluelaajennuksia (mm. Espoon ja Vantaan
Kehä III:n ulkopuoliset säteittäisten pääväylien osat) ja samalla suunnitelmakartoille
lisättiin kunnossapitorajat.

Vuonna 2010 otettiin käyttöön ensimmäinen versio internet-selaimen kautta
toimivasta HELVI-tietokannasta. Tietokantaan siirrettiin tuolloin vuosina 1999-
2002 tehdyt HELVI-suunnitelmat. Myöhemmin tietokantaan on lisätty myös
HELVI-alueella toteutettujen hankkeiden liikenteen ohjauksen yleis- sekä rakennussuunnitelmia.
Tavoitteena on, että HELVI-tietokannasta olisi helposti ja
yhdestä paikasta löydettävissä HELVI-alueen viimeisimmät versiot liikenteenohjaussuunnitelmista.

Lisätietoja:

  • Janne Rautio, Uudenmaan ELY-keskus, janne.rautio(at)ely-keskus.fi, 050 396 2402
  • Mikko Poutanen, Ramboll Finland Oy, mikko.poutanen(at)ramboll.fi, 040 731 4781

Regional information