Regional information

Nyheter 2022

Projektutlysning för kommuner och organisationer i Helmi-programmet i januari

Specialunderstöd till kommuner och organisationer för genomförande av projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer som omfattas av Helmi-programmet kan sökas från den 1 januari 2024 till den 31 januari 2024. Understöd beviljas projekt som stärker den biologiska mångfalden genom åtgärder som förbättrar tillståndet i försämrade livsmiljöer. Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland.

Livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030 stärker den biologiska mångfalden och tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt.

Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner och andra kommunalt ägda aktörer samt av föreningar, stiftelser, delägarlag för samfällda vattenområden och sammanslutningar av dessa, det vill säga fiskeriområden.

Understöd för fem olika livsmiljöer

Kommun- och organisationsunderstödet inom Helmi beviljas projekt som hänför sig till fem av Helmi-programmets teman:

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Restaurering och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Understöd kan beviljas för högst 80 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna för projektet. Av särskilda skäl kan understöd beviljas för högst 95 procent av kostnaderna. Grunder för en högre understödsprocent är till exempel en betydande mängd frivilligarbete eller ett betydande naturvärde där det förekommer hotade arter som behöver brådskande vård.

Läs mer