Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

REACT-EU-stöd för företagens utvecklingsprojekt kan sökas till och med den 31.8.2021

Finland har erhållit tilläggsfinansiering för att stödja små och medelstora företags konkurrenskraft i enlighet med de landsspecifika rekommendationer som utfärdades av Europeiska kommissionen i maj 2020. Åtgärden riktar sig i första hand till små och medelstora företag som är i behov av stöd och att förnya sig för att klara covid-19-krisen. Finansieringen lägger grunden för en grön, digital och motståndskraftig ekonomisk återhämtning. Främjandet av digitaliseringen och en koldioxidsnål verksamhet samt stödjande forskning och innovation
utgör viktiga teman. Projekten finansieras som en del av de åtgärder unionen genomför på
grund av covid-19-pandemin.

Ansökningsförfarandet för Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF) fortsätter till den 31.8.2021

Ansökan om understöd, som lanserades för små och medelstora företag den 26.2.2021 för
att avhjälpa skador som har uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin och för att
skapa ny tillväxt, fortsätter till den 31.8.2021 enligt följande.

Ansökningsperioden förlängs till den 31.8.2021 inom följande områden:

 • NTM-centralen i Tavastland (Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland,
 • Päijänne-Tavastland och Nyland)
 • NTM-centralen i Mellersta Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Sydvästra Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
 • NTM-centralen i Norra Österbotten (Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten)
 • NTM-centralen i Södra Savolax (Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax)

Små och medelstora företag förväntas genom FUI-verksamhet utveckla konkurrenskraftiga
produkter, tjänster och lösningar för växande marknader. Allt utvecklingsarbete bör ta hänsyn till produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel.

Målgruppen för finansieringen är små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt. Särskild tonvikt kommer att läggas vid små och medelstora företag inom industribranschen och
relaterade tjänster, små och medelstora företag inom turist- och tjänstesektorn med betydande bidrag till internationell efterfrågan och små och medelstora företag som radikalt förnyar verksamhetsmodellerna inom välfärds-, social- och hälsovårdstjänsterna.

Slutet av EU-programperiodens inverkan på projektansökningar

Ansökningsförfarandet om företagsstöd för den aktuella programperioden upphör den 31.8.
2021. Ansökningsförfarandet för den nya EU-programperioden (2021–2027) planeras att lanseras den 1.9.2021. Den nuvarande EU-programperiodens medel är inte nödvändigtvis tillräckliga för alla stödberättigade företags investerings- och utvecklingsansökningar. Behandlingen av ankomna ansökningar och beslutsfattandet pågår vid NTM-centralerna.

Sökanden bör notera, att om projektet har inletts före den 1.9.2021, dvs. innan ansökningsförfarandet för den nya EU-programperioden, och det inte har varit möjligt att fatta ett positivt beslut på grund av otillräckliga medel, kan projektet inte längre finansieras med det nya EUprogrammets medel. Projektstart innan erhållet beslut sker på sökandens egen risk.

Innan du lämnar in ansökan lönar det sig när EU:s programperiod byts att kontakta en
expert vid NTM-centralen för att ta reda på hurdana finansieringsmöjligheter och alternativ det finns för projektet!

Vad kommer man att utveckla i de finansierade projekten?

 • man utvecklar koldioxidsnåla produkter som främjar grön och cirkulär ekonomi, tjänster, lösningar samt materialeffektivitet och produktionsmetoder
 • man utvecklar färdigheter för kommersialisering och internationalisering och främjar införandet av ny teknologi
 • man utvecklar digital kompetens, digital affärsverksamhet, produktivitet, användning av artificiell intelligens och cybersäkerhet i olika stadier av verksamheten
 • man utvecklar affärsmodeller och vinstmodeller som en del av värdenätverk samt företagsekosystem

Projektens stödnivåer

I företagens utvecklingsprojekt får stödnivån för utvecklingsåtgärder uppgå till högst 50 %
och vid investeringar till 10 % –35 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på företagets storlek, stödområdet och projektets innehåll. 

Ansökningstiden för NTM-centralernas Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF)

Ansökningsperioden förlängs till den 31.8.2021 inom följande områden:

 • NTM-centralen i Mellersta Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Sydvästra Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
 • NTM-centralen i Norra Österbotten (Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten)

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som syftar till att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Pandemin möjliggör en omvärdering
av många metoder som ansågs oföränderbara samt vidareutveckling och mer hållbart utnyttjande av nya metoder som man har tvingats implementera under coronakrisen.

Finansieringen kommer särskilt att riktas till projekt som möjliggör och stöder FUI-verksamhet. En förutsättning för att bevilja understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön är att de
små och medelstora företagen i stor utsträckning ska kunna utnyttja projektets resultat.
NTM-centralen kan finansiera projektet med understöd för utveckling av verksamhetsmiljön,
då projektet förverkligar det innehåll som anges nedan.

Vad är det man utvecklar i de finansierade projekten?

 • man utvecklar affärs- och kunskapsbaserade lösningar, metoder, verksamhetsmodeller och testplattformar relaterade till industriell digitalisering, grön tillväxt, hållbart utnyttjande av naturresurser, hållbar teknologi och cirkulär ekonomi,
 • man utvecklar digitaliseringen av företag och sakkunskapen om produkter, serviceprocesser och tjänster samt testplattformar, särskilt ur synvinkeln återhämtning från coronapandemin
 • man utvecklar sakkunskap, företagsverksamhet och testplattformar relaterade till livscykeltänkande och systemisk förändring

Projektens stödnivåer

Stödnivån vid projekt för utvecklingen av företagets verksamhetsmiljö får inte överstiga 80 %
och för investeringarnas del 45 %.

Ansökan om understöd

Understöd ansöks elektroniskt. Det elektroniska ansökningsformuläret för utveckling av verksamhetsmiljön öppnades den 8.3.2021 i regionförvaltningens e-tjänst.

Leveransadress

Ansökningarna bör lämnas in senast den 31.8.2021 i det elektroniska systemet på adressen:

Mer information

Under projektförberedelsefasen ska de sökande kontakta våra företagsexperter och bekanta
sig med den genomförda projektverksamheten:

Experternas kontaktinformation

NTM-centralernas webbplatser och finansieringsstrategier

Kontaktinformation