Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hanteringen av översvämningsrisker i Österbotten fordrar många slags åtgärder (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I det flacka österbottniska landskapet förekommer översvämningar mer eller mindre regelbundet och under de senaste åren har regionen drabbats av ovanligt stora översvämningar i Lappfjärds å och Kyro älv. För att minska översvämningsriskerna har man nu färdigställt planer för de värsta översvämningsobjekten i landet, bl.a. i Lappo å, Kyro älv, Toby-Laihela å och Lappfjärds å. I planerna presenteras för varje ådal 40–50 åtgärder, med vilka översvämningsskador avsevärt kunde minskas fram till år 2021. De åtgärder som fordras gäller verksamhet såväl före, under och efter översvämningar. Genomförandet av åtgärderna förutsätter att ådalarnas invånare, verksamhetsutövare, kommuner, räddningsverk, regionala myndigheter och översvämningscentret deltar.

Åtgärder som är gemensamma för alla planer för hantering av översvämningsrisker är exempelvis beaktande av översvämningsrisker i planläggningen, utveckling av översvämningsprognoser, egen beredskap inför översvämningar, uppgörande av beredskapsplaner och kvarhållande av avrinningsvatten i bl.a. skogsmarker och torvproduktionsområden. Centrala åtgärder som kräver fortsatt planering i Kyro älv och Lappo å är ändringen i användningen av invallningsområden och utvecklingen av regleringen av sjöar. I Toby-Laihela å utgör planeringen av trafikförbindelser en viktig del av hanteringen av översvämningsrisker, eftersom översvämningar i området hotar trafikförbindelser som är centrala för Vasa. I Lappfjärds å var översvämningsproblemen år 2012 och 2013 så stora att staden Kristinestad redan har inlett åtgärder för att minska översvämningsriskerna och bygger som bäst översvämningsvallar i Lappfjärds centrum.

Jord- och skogsbruksministeriet har 18.12.2015 godkänt planerna för hantering av översvämningsrisker på områden med betydande översvämningsrisk, bland annat i Lappo å, Kyro älv och Toby-Laihela å. Utöver detta har NTM-centralen i Södra Österbotten godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds å, som är ett s.k. annat område med identifierad översvämningsrisk.

Planerna för hantering av översvämningsrisker har utarbetats som ett omfattande samarbete i översvämningsgrupper, där representanter för ådalarnas kommuner, räddningsverken, landskapsförbunden och NTM-centralerna har deltagit. Målsättningarna och åtgärdsförslagen i planerna för hantering av översvämningsrisker baserar sig på översvämningskartor och slutsatser som gjorts på basis av dem. Översvämningskartorna finns på webben www.ymparisto.fi/tulvakartat. Planerna uppdateras enligt behov med sex års mellanrum.

De godkända planerna för hantering av översvämningsrisker åren 2016–2021 och de tillhörande miljörapporterna finns till påseende på webben på adresserna www.miljo.fi/paverkavattnen samt för NTM-centralen i Södra Österbottens område på NTM-centralens verksamhetsställen i Seinäjoki (Alvar Aallonkatu 8), Vasa (Korsholmsesplanaden 44) och Karleby (Torggatan 40).

Mer information på webben: 

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Vattenhushållningsexpert Anna Bonde, tfn 0295 027 777
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 


Regional information