Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Förslag till fiskeriområden på remiss

Enligt lagen om fiske som trädde i kraft vid ingången av 2016 delas vattenområdena in i fiskeriområden, oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser.  Ett fiskeriområde utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område och när det bestäms ska hänsyn tas till möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt och vandringsfiskens livscykel.

I Finland finns tio av NTM-centralerna tillsatta regionala fiskerisamarbetsgrupper som har utarbetat ett förslag till indelning i fiskeriområden. Företrädare för de nuvarande fiskeområdena och en stor grupp fiskeriaktörer och företrädare för intressegrupper har varit med och utarbetat förslaget. För remissbehandlingen finns förslaget offentligt framlagt samtidigt i hela landet.

Målet har varit att få ner antalet nuvarande fiskeområden för att kunna planera vård av fiskbestånden inom tillräckligt stora vattenområdena. Det har man lyckats väl med eftersom det i stället för de nuvarande 225 fiskeområdena föreslås 119 fiskeriområden. De fördelar sig på landets olika delar enligt följande: 55 på området för fiskeritjänster för Insjöfinland (tidigare 103), 37 på området för fiskeritjänster för Finlands kustområden (tidigare 80) och 27 på området för fiskeritjänster för Lappland (tidigare 34). De fiskeriområden som har den största vattenytan skulle på kusten vara Västra Åbolands fiskeriområde med 2 111 km2 och Kimitoöns fiskeriområde med 1 318 km2. I Norra Finland skulle det vara Enare med 2 196 km2 och Koillismaa med 1050 km2 och i Insjöfinland skulle det vara Ruunaa – Pielinen med 1 226 km2 och Orivesi med 1 103 km2.

Fiskeriområdena inleder sin verksamhet vid ingången av år 2019. Antalet medlemmar i fiskeriområdena varierar enligt vattenområdenas ägarstruktur.

Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar som har till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och främja samverkan mellan sina medlemmar. Fiskeriområdet planerar ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna och gör upp en plan för nyttjande och vård för sina fiskevatten och följer även upp hur den genomförs.

Fiskeriområdena är av central betydelse för en hållbar fiskerihushållning och främjande av fiskerinäringarna. Med god planering säkerställs att det i vårt lands fiskevatten finns möjligheter för kommersiella fiskare, fritidsfiskare, fisketurister och kräftfiskare.

Utlåtanden och påminnelser ska lämnas in senast fredagen 31.3.2017 före kl. 16.15.

  • Kungörelser> Välj området på övre högra kant av sidan

 

Ytterligare upplysningar ges av

Kustens fiskeritjänster: fiskerichef Kari Ranta-aho tfn 0295 022 650, e-post [email protected]), ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta tfn 0295 021 080, e-post [email protected]) .

Insjöfinlands fiskeritjänster: fiskerichef Matti Sipponen tfn 0295 024 600, [email protected] och fiskeribiolog Hannu Salo tfn 0295 025 095, [email protected]

Norra Finlands fiskeritjänster: fiskerichef Pentti Pasanen tfn 0295 037 107, e-post [email protected] och ledande fiskeriexpert Markus Huolila tfn 0295 023 541, e-post [email protected]


Regional information