Navigointivalikko
Kalojen ja rapujen istuttaminen - Ingressi

Kalojen ja rapujen istuttaminen

ELY-keskus koordinoi toimialueensa kala- ja raputalouden kehittämistä. Ennen kala- tai rapuistutuksia tulee varmistaa mahdollinen luvan tarve.

Kalojen ja rapujen istutukset, jotka ilmeisesti heikentävät luonnon monimuotoisuutta vaarantamalla luonnossa esiintyvän kala- tai rapulajin tai muun lajin tai näiden kannan säilymisen, ovat kiellettyjä. Kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan, jos kyseessä olevan lajin tai kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Uuden lajin tai kannan kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos istutus ei vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon monimuotoisuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää istutusten tekemisen sellaisesta vesistöstä tai vesiviljelylaitoksesta, johon liittyy riski kala- tai raputautien leviämiseen luonnonvesiin

Kaikista tehdyistä istutuksista on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin.

Kalatalousviranomaiselta voi kysyä neuvoja oikean kala- ja rapulajin ja kannan valinnasta ja sopivista istutustiheyksistä sekä siitä, kannattaako istutus ylipäätään.

Istutustoimintaa ohjaa nykyään myös valtioneuvoston periaatepäätöksellä hyväksytty vieraslajistrategia.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kalojen ja rapujen istuttaminen - Pohjois-Karjala

Istuta harkiten! -opas on ohjeistus kalojen ja rapujen istuttajille Pohjois-Karjalassa. Opas sisältää ohjeet ja menettelytavat eri kala- ja rapulajien istuttamisessa sekä pääperiaatteet ja näkemykset muusta istutustoiminnasta. Opas ei ole sitova, mutta koska linjaukset ja periaatteet ovat yleishyödyllisiä, kalakantojen tuotavuutta edistäviä sekä alkuperäisiä ja arvokkaita lajeja suojelevia, ei istutustoiminnasta vastuuta kantavilla tahoilla liene syytä poiketa ko. oppaan linjauksista.