Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

 • Onko sinulla hankeidea, jonka avulla kehitetään alueen kilpailukykyä tai uusi idea, jolla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
 • Onko sinulla hankeidea elintarvikeketjun kehittämiseksi?
 • Toisiko hankeideasi tutkittua tietoa käytäntöön ja uusia menetelmiä?
 • Onko sinulla yritysryhmäidea, jossa voit yhdessä yritysten kanssa kehittää toimintaasi yhteisesti ja yrityskohtaisesti?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Maaseudun hanketukien haut

Maaseudun hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Nyt haettavista hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Loput hanketuista tulevat hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Lisätietoa tuenhakijalle hanketuista (ruokavirasto.fi).

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi

Maaseuturahoituksen tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä sekä kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin sekä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle yhteisölle toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta, edistää älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa sekä edistää ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeita, jotka parhaiten edistävät Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Kestävää kasvua Kaakkois-Suomen maaseudulta 2023-2027, tavoitteita.

ELY-keskus voi myöntää kehittämisrahoitusta yhteistyöhankkeisiin, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin ja laajakaistainvestointeihin. Toimenpiteen tai siitä saatavan hyödyn on kohdistuttava maaseutualueelle. Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutuohjelma-aluetta. Maaseutualueen ulkopuolelle on Kaakkois-Suomen osalta rajattu Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet, jotka ilmenevät oheisista kartoista:

 

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa

Kehittämishanketukien haut rahoituskaudelle 2023-2027 ovat käynnistyneet. Maaseudun kehittämishanketukea haetaan sähköisesti uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa. Haettavissa ovat yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedostushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Loput hanketuista tulevat hakuun syksyllä 2023, jolloin käynnistyy mm. laajakaistahankkeiden haku.

Kehittämishanketukea ELY-keskuksesta on mahdollista hakea:

1. Yhteistyöhankkeisiin, lisätietoa yhteistyöhankkeiden tuesta (ruokavirasto.fi)

Maatalouteen kohdentuvat yhteistyöhankkeet

 • Maatilojen yhteistyöhankkeet
 • Laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseen kohdentuvat yhteistyöhankkeet
 • Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet (EIP)

Ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhön kohdentuvat hankkeet

 • Ilmastoyhteistyöhankkeet
 • Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämiseen kohdentuvat yhteistyöhankkeet

 • Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet
 • Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet
 • Älykäs kylä -yhteistyöhankkeet

2. Investointeihin, lisätietoa investointien tuesta (ruokavirasto.fi)

Yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen
 • Luonnonvarojen kestävään hoitoon
 • Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Yleishyödyllisiin investointeihin maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen

Maaseudun laajakaistainvestointeihin

3. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin, lisätietoa koulutushankkeista tiedonvälityshankkeista (ruokavirasto.fi)

 

Lisätietoa tukimuodoista ja tuen ehdoista:

Kehittämishanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus kohdennetaan pääsääntöisesti suuriin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin, joiden toimialue kattaa useita kuntia, koko maakunnan tai molemmat alueen maakunnat. Kannustamme hakijoita tekemään laaja-alaista yhteistyötä ja toteuttamaan myös useammalle ELY-keskusalueelle kohdentuvia hankkeita.

Jos hankkeessa on kyse kylä-, kunta- tai seutukohtaisesta kehittämisestä tai paikallisesta yleishyödyllisestä investoinnista, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen Leader-ryhmään.Leader-ryhmien yhteystiedot löytyvät Leader-ryhmät Kaakkois-Suomi -sivulta. Sivulla on kerrottu tarkemmin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän työnjaosta hankkeiden rahoittamisessa.

Jos kyseessä on valtakunnallinen hanke, kannattaa olla yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen, joka myöntää rahoitusta valtakunnallisiin hankkeisiin. Lisätietoa valtakunnallisten hankkeiden hakemisesta löytyy maaseutu.fi/valtakunnalliset hankkeet -sivulta.

Jos olette hakemassa kehittämistukea Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, kannattaa olla yhteydessä asiantuntijoihimme ennen hakemuksen tekemistä. Kehittämishankeasiantuntijoitamme ovat:

 • Leena Hyrylä, 0295 029 047
 • Jukka Penttilä, 0295 029 077
 • Tarja Taipale, 0295 029 167

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

 

Kehittämishankkeiden valintajaksot, valintaperusteet ja tukitasot

Maaseudun kehittämishanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Meneillään oleva valintajakso on:

 • 1.11.2023 - 31.1.2024

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valintaperusteita käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja toimenpidekohtaisia valintaperusteita.

Koska hankkeen kustannustehokkuus ja vaikuttavuus ovat valintaperusteina, hanketta suunniteltaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannustehokkuuteen ja toteutusaikatauluun (aikataulullisesti tiivis toteutus).

Kehittämishankkeiden tukitasot toimenpiteittäin sekä työnjako ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien välillä hankkeiden rahoittamisessa on kuvattu oheisessa dokumentissa.

 

Tutustu toteutettuihin hankkeisiin hankkeen valmisteluvaiheessa

Hanketta suunniteltaessa kannattaa tutustua jo toteutuneisiin hankkeisiin. Tutustu uuteen hankerekisteriin maaseutuverkosto.fi -sivustolla. Hankerekisteristä löytyy tietoja maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetuista kehittämishankkeista.

Hankerekisteristä löytyy jokaiselle hankkeelle hankekortti, jonka kautta hankkeen toteuttaja voi kertoa hankkeen tapahtumista ja kuulumisista. Tietoa hankkeiden ja maaseutuverkoston tapahtumista löytyy tapahtumakalenterista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutettujen hankkeiden loppuraportteihin voit tutustua kaakonkantri.fi -sivustolla. Loppuraporteista saat tarkempaa tietoa näistä, jo päättyneistä hankkeista.

 

Kehittämishanketukien maksaminen

Kehittämishanketuen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Otamme yhteyttä kaikkiin myönteisen rahoituspäätöksen saaneisiin ja käymme lävitse kehittämishanketuen maksatusohjeen. Toimitamme lisäksi kirjallisen ohjeen maksatushakemuksen teon tueksi.

Jos sinulla on kysyttävää tuen maksamisesta, suosittelemme olemaan yhteydessä maksatusasiantuntijaamme, joita ovat:

 • Päivi Hyyryläinen, 0295 029 052, paivi.m.hyyrylainen[at]ely-keskus.fi
 • Anne Timberg, 0295 029 060, anne.timberg[at]ely-keskus.fi

Päivitetty: 01.12.2023