Maaseudun kehittäminen

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ELY-keskusten laatimien alueellisten maaseutustrategioiden pohjalta Manner-Suomen maaseutuohjelman kaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo

Maaseudun kehittämistä toteutetaan Etelä-Savossa alueen maaseudun erityspiirteet huomioon ottavan maaseudun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kehittämissuunnitelma perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Maaseudun kehittäminen rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta saatavin varoin. EU-osuuden lisäksi ohjelman rahoitus koostuu kansallisesta valtion ja kuntien rahoitusosuudesta sekä yksityisestä rahoituksesta.

Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 

Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020 on laadittu laajan yhteistyön pohjalta alueen maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Maaseudun kehittämistyön suunta Etelä-Savossa tiivistyy strategiseen tavoitteeseen: "Ihmisläheinen ja innostava Etelä-Savon maaseutu on vuonna 2020 laadukkaan sinivihreän talouden ennakkoluuloton edelläkävijä." Tavoitetilaa kohti mennään toteuttamalla kolmea painopistettä eli

  • kehittämällä maaseudun elinkeinoja
  • parantamalla ihmisten hyvinvointia maaseudulla ja
  • vahvistamalla maaseudun elinvoimaisuutta edistäviä rakenteita.
     


Maaseutustrategiaa toteutetaan Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ja Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpiteiden avulla. Etelä-Savon ELY-keskus koordinoi sekä maaseutustrategian että alueen maaseudun kehittämissuunnitelman laadinnan. Maaseudun kehittämissuunnitelma on yhteen sovitettu alueen toimintaryhmien strategioiden kanssa sekä rakennerahastojen ja muiden alueen maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien kanssa.  

Alueen kehittämissuunnitelmaan liittyen tehtiin kevään 2015 aikana ennakkoarviointi, jonka toteutti Suomen Aluetutkimus FAR. Tämän lisäksi on käynnistetty myös uusiutuvan energian hyödyntämistä koskeva ennakkoarviointi Miktech Oy:n toteuttamana. Molemmat arvioinnit valmistuivat vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Alueen maaseudun kehittämissuunnitelmasta laadittiin maaseutuohjelman rahoituspäätökset ja em. ennakkoarvioinnit huomioon ottaen päivitetty versio.

Ohjelmakauden vaihdoksesta johtuvia määräaikoja ja tiedotuslinkkejä

Maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 käynnistymiseen liittyvät keskeisimmät lait ja asetukset ovat voimassa.

Maaseututukien käsittelyprosessi tapahtuu sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä sekä viljelijätukia koskevassa Uudessa tukisovelluksessa, jonne myös paperilomakkeella jätetyt hakemukset liitteineen skannataan.  

Nuorten viljelijöiden aloitustuki ja maatalouden investointituki

Nuorten viljelijöiden aloitustukien sähköinen haku käynnistyi maaliskuun 2015 lopussa ja maatalouden investointitukien haku käynnistyy toukokuussa. Aloitus- ja investointitukihakemukset tulevat hakemuksen lähettämisen myötä vireille, mutta molemmissa päätöksentekoon päästäneen heinä-elokuussa. Aloitus- ja investointituet ratkaistaan tukijaksoittain, joita on neljä vuodessa. Toisin kuin muissa maaseudun hanke- ja yritystuissa, maataloudessa investoinnin toteutusta ei voida aloittaa ennen tukipäätöstä. Maatalouden neuvonnan tukeen liittyen neuvojat voivat tehdä ennakkoilmoituksia antamastaan neuvonnasta Hyrrän kautta 30.3.2015 alkaen. Neuvojarekisteri julkaistaan samaan aikaan Maaseutuviraston verkkosivuilla.

Maaseudun hanke- ja yritystuet

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut avautuivat kesäkuun 2015 aikana Hyrrässä kaikkien toimenpiteiden osalta. Lisätietoja maaseutuohjelmasta ja sähköisestä asioinnista löytyy  maaseutu.fi, mavi.fi ja maaseutukuriiri.fi -sivuilta.

Rahoitettavat hankkeet valitaan valintakriteerien pohjalta valintajaksoittain. Hankkeiden valintaperusteet pisteytyksineen löytyvät maaseutu.fi -sivuilta.

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä vasta syksyllä kun Hyrrä-tietojärjestelmä on siltä osin valmis. Hankkeiden toteutus voidaan aloittaa hanketoimijan omalla vastuulla ELY-keskuksissa tehtävän hankehakemuksen vireilletulotarkastuksen jälkeen. Hakemuksen vireilletulosta  ilmoitetaan asiakkaalle.  Hankkeiden valmistelu on alueella laajasti käynnissä. Ensimmäiselle valintajaksolle ei ole Etelä-Savossa suunniteltu mitään erillisteemoja.

Rahoitettavien Leader-hankkeiden valintaa ei tehdä valintajaksoittain. Leader-hankkeiden päätöksiä voidaan tehdä jatkuvasti ja valinta tehdään toimintaryhmien omien valintakriteerien pohjalta.

Viljelijätuet

Jotta maaseutuohjelmaan ja viljelijätukiin liittyvä koulutus ja tiedotus voisi jatkua katkeamattomana ohjelmavaihdoksesta huolimatta, toteutettiin maaliskuussa tiedotus- ja koulutushankkeille tarkoitettu täsmähaku. Viljelijätukiin liittyvää koulutusta tarjotaan Etelä-Savossa huhtikuun loppuun jatkuvan MaatilaICT-hankkeen yhteydessä, ja ohjelman tiedotusta jatketaan ELY-keskuksen ja alueen toimintaryhmien yhteisen hankkeen avulla (kts. maaseutukuriiri.fi).    

Maaseututukien hakuaika jatkui tänä vuonna 12.5. asti.

Ympäristökorvauksen luomu- ja ympäristösopimukset haetaan ELY-keskuksista edelleen paperilla, jonka jälkeen ne skannataan ja käsitellään viljelijätukia koskevassa Uudessa tukisovelluksessa. Ei-tuotannollisten investointien (kosteikot, ja perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien kunnostus) hakuaika päättyi 30.6.2015. Maaliskuun alussa päättyneessä kasvihuonetukien haussa Vipu-palvelua käytti 65 % hakijoista koko maassa ja peräti 75 % Etelä-Savossa.

Ajankohtaista tietoa: mavi.fi ja maaseutukuriiri.fi

Maaseudun kehittämisohjelman mukaisesta rahoituksesta ja viljelijätuista tiedottaa ensisijaisesti Maaseutuvirasto verkkosivustollaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 viimeisin versio sekä tietoa siihen liittyvään valmisteluun ja Leader-toimintaan löytyy maaseutu.fi -sivustolta. Eteläsavolaisten Leader-toimintaryhmien sivustot ovat: rajupusuleader.fi, piallysmies.fi ja veejjakaja.fi (linkit oikealla palstalla).

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman Maaseutukuriiri -viestintähankkeen verkkosivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa Etelä-Savon maaseudun kehittämisestä ja hanketoiminnasta.

Eteläsavolaisia viljelijöitä ja maaseudun yrittäjiä koskevat tilaisuudet löytyvät viestintähankkeen sekä Tukipilari –hankkeen tapahtumakalentereista, linkit oikealla palstalla.

Suunnitelmat:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa