Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null SMF-företagsbarometern: De allmänna konjunkturutsikterna har avmattats, men tillväxtförväntningar ligger i luften (Österbotten, Mellersta Österbotten)

SMF-företagsbarometern: De allmänna konjunkturutsikterna har avmattats, men tillväxtförväntningar ligger i luften (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Enligt SMF-företagsbarometern för våren 2020 är de allmänna konjunkturutsikterna svaga vid små och medelstora företag på Österbottens NTM-centrals område. Det saldotal som beskriver konjunkturutsikterna har sjunkit närmare noll, vilket är något lägre än saldotalet för hela landet. Förväntningarna på ändringar i antalet anställda har emellertid förbättrats sedan förra hösten och ligger på samma nivå som i hela landet. Också omsättningen förväntas fortsätta växa och SMF-företag söker tillväxt i allt högre grad.

Tillgången till arbetskraft har länge utgjort ett hinder för företags tillväxt på Österbottens NTM-centrals område. I SMF-företagsbarometern uppger 16 procent av svararna att tillgången till arbetskraft är ett märkbart hinder för tillväxt och t.o.m. 53 procent uppger att tillgången till arbetskraft begränsar företagets tillväxt i viss mån. Procentandelarna är något större än hela landets genomsnitt. Hälften av företagen som besvarade enkäten försöker trygga tillgången till arbetskraft som motsvarar deras behov genom att satsa på utveckling av personalens kunnande. NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå erbjuder företag bl.a. samanskaffningsutbildningar (Precisions- och RekryteringsUtbildning) som kan användas för att snabbt lindra företagens brist på arbetskraft. Utbildningarna kan skräddarsys enligt företagens behov. Dessutom har NTM-centralen i Österbotten tillsammans med arbets- och näringsbyrån förstärkt EURES-nätverket i verksamhet vars syfte är att öka arbetskraftsinvandringen. Under våren 2020 kommer NTM-centralen i Österbotten att kartlägga hurdan kompetens som behövs i företagen. Avsikten är att skapa en bild av företagens behov av kunnig arbetskraft på kort sikt.

Klimatinsatser tillsvidare ingen stor drivkraft för SMF-företag i Österbotten

En fjärdedel av alla svarare tror att åtgärderna för att stävja klimatförändringen kommer att göra det mer krävande att driva affärsverksamheten. Företagen på Österbottens NTM-centrals område förhåller sig mer reserverat till klimatåtgärder än hela landets genomsnitt: närmare 40 procent av svararna har inte vidtagit några åtgärder för att minska sin klimatpåverkan och 45 procent har inte för avsikt att vidta några sådana åtgärder under det följande året.

En dryg femtedel tror ändå att åtgärder för att stävja klimatförändringen kommer att skapa en del eller mycket mer affärsmöjligheter. Många av dem satsar på företagets klimatansvar för att förstärka affärsverksamheten eller erbjuder teknologiska lösningar som leder till mindre utsläpp. Många erbjuder också miljövänliga produkter och en del söker tillväxtmöjligheter via återvinning och återanvändning. De mest populära åtgärderna för att minska affärsverksamhetens miljöpåverkan har varit att effektivisera återvinningen samt företagets och produktionens energianvändning.

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Av de företag som på våren 2020 deltog i SMF-företagsbarometern på Österbottens NTM-centrals område var över hälften företag inom servicebranschen. Industriföretagens andel var 13 procent, byggföretagens 16 procent och företagen i handelsbranschen 15 procent.

 

Ytterligare upplysningar:

Finnvera Abp, regionchef Päivi Kinnunen, tfn 029 460 2631
NTM-centralen, företagsanalytiker Henrik Broman, tfn 0295 028 545
Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
NTM-centralen, arbetslivs- och kompetensenhetens chef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539


Regional information