Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null SMF-företagsbarometern, hösten 2019 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

SMF-företagsbarometern, hösten 2019 (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet i samarbete utföra SMF-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska omvärld. Den ger en bred bild av finländska små och medelstora företags uppfattningar om förändringarna i den ekonomiska omvärlden och de faktorer som påverkar företagens affärsverksamhet och utvecklingsutsikter. I rapporten granskas små och medelstora företags konjunkturförväntningar och utveckling, tillväxt och förnyelse, internationalisering, tillgång till arbetskraft och investeringar samt finansieringssituation.

På Österbottens NTM-centrals område deltog sammanlagt 235 företag (3,8 %) i barometern, i hela Finland 6133 företag. Företagen som deltog i barometern representerar industri-, bygg-, handels- och servicebranschen.

Konjunkturutsikter

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar för den närmaste framtiden har försvagats sedan våren 2019. Det saldotal som beskriver de allmänna konjunkturutsikterna är +10, då det var +14 på våren. Också i Österbotten har utsikterna försvagats. Saldotalet är nu +1, då det var +4 på våren. I Mellersta Österbotten ser företagarna däremot något ljusare på situationen. Där är saldotalet nu +12, medan det var +9 på våren.

  Bättre Samma Sämre Saldotal
Österbotten 22 57 21 1
Mellersta Österbotten 30 52 17 12
Hela landet 27 57 17 10

 

 

 

Tillväxtfokus och förnyelse

Sett till hela landet finns det mest små och medelstora företag som söker tillväxt i mån av möjlighet (34 %), medan 4 % förutspår en nedläggning av företagsverksamheten. På Österbottens NTM-centrals område finns det mest små och medelstora företag som försöker bevara sin ställning (34 %). En nedläggning av företagsverksamheten förutspås av 3 % av svararna i Österbotten och 5 % av svararna i Mellersta Österbotten. I hela landet och på området finns det lika många starkt tillväxtorienterade små och medelstora företag som i barometern våren 2019. Investeringar och personalutbildning är de åtgärder som används mest för förnyelse både i hela landet och på området. Det största utvecklingsbehovet finns inom marknadsföring och försäljning anser små och medelstora företag både i hela landet och på Österbottens NTM-centrals område.

Internationalisering och digitalisering i affärsverksamheten

Cirka vart fjärde SMF-företag i hela landet och i Österbotten idkar export eller har affärsverksamhet utomlands (i Mellersta Österbotten vart femte). Av alla små och medelstora företag i hela landet idkar ca två av fem direkt export av tjänster och varor. Regionens exportföretag idkar mer direkt export av varor och mindre export av tjänster än landets genomsnitt. I Österbotten framhävs den nordiska marknaden i förhållande till genomsnittet för hela landet. Av digitala verktyg och tjänster använder små och medelstora företag i allmänhet mest egna webbsidor och sociala medier.

Förväntningar på sysselsättningen

Österbottens NTM-centrals område har landets högsta sysselsättningsnivå, 76, 1 %. Den goda sysselsättningssituationens baksida är företagens brist på arbetskraft. På Österbottens NTM-centrals område syns den omfattande arbetskraftsbristen också i de konjunkturutsikter som gäller antalet anställda. Utsikterna gällande antalet anställda är nu sämre än på våren. Saldotalet för Österbotten är +2, medan det ännu i våras var +8, och för Mellersta Österbotten +4. På basis av saldotalet (+10) är förväntningarna på antalet anställda i hela landet också något dystrare än på våren 2019 (+12).

Den svaga tillgången till arbetskraft är en av de mest centrala faktorer som hindrar företag från att anställa mer personal. Speciellt starkt tillväxtorienterade företag har haft svårt att hitta arbetskraft. I hela landet anses tillgången på arbetskraft, konkurrensläget och det allmänna konjunktur-/ekonomiläget i lika mån utgöra de största hindren för utvecklingen. Företagen säkerställer sin tillgång till kunnig arbetskraft bl.a. genom att satsa på personalens kunnande och utnyttja underleverantörs- och leverantörsnätverk. Nya medarbetare söks dessutom bl.a. genom utbildnings- och läroavtal.

Läs mer (yrittajat.fi)

 

Ytterligare upplysningar:

Finnvera, regiondirektör John Erickson, tfn 0400 954846
NTM-centralen i Österbotten, företagsanalytiker Henrik Broman, tfn 0295 028 545
Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
NTM-centralen i Österbotten, kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tfn 0295 028 646


Regional information