Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Tavoitteena täsmätyökyky - Lapissa haetaan yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen (Lappi)

Ihmisen työkyky voi heiketä tilapäisesti tai pysyväisluonteisesti. Osatyökykyisyys voi vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada tai pysyä työssä. Usea taho Lapissa tekee töitä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi. Yksi tapa edistää osatyökykyisten työllistymistä on tuetun työllistymisen työhönvalmennus. 

Jokaisella meistä työkyky voi vaihdella elämän aikana. Työikäisen kohdalle voi sattua sairaus, vamma tai elämäntilanne, joka vaikuttaa yksilön työkykyyn ja mahdollisuuksiin tehdä kokoaikaista työtä. 
Tällainen osatyökykyisyys voi olla tilapäistä tai pysyväluonteista. Yleisimmät työkyvyn heikkenemisen syyt ovat masennus sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Lapissa oli vuonna 2021 noin 1200 työtöntä työnhakijaa, joilla oli diagnosoituja haasteita psyykkisessä tai fyysisessä terveydentilassa. Tällaiset haasteet terveydentilassa voivat vaikuttaa henkilön työkykyyn. 

Katse osatyökykyisyydestä täsmätyökykyyn

Osatyökykyisellä työntekijällä tai työnhakijalla on ammattitaitoa ja motivaatiota, jota voidaan edelleen hyödyntää työelämässä. Heillä on paljon annettavaa työmarkkinoille, mutta monen osatyökykyisen potentiaali Suomessa jää tällä hetkellä hyödyntämättä. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta ja osatyökykyisyyden perusteella työntekijää tai -hakijaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. 
 
Henkilön osaamista, taitoja ja kokemusta hyödyntämällä ja näitä vahvistamalla voidaan löytää ala, työpaikka tai työtehtävät, jossa osatyökykyisyydestä ei ole haittaa. Ihminen voi olla useisiin ammatteihin tai työtehtäviin nähden osatyökykyinen. Sama ihminen voi olla kuitenkin täysin työkykyinen joihinkin toisiin työtehtäviin tai ammatteihin. Tällöin voidaan puhua täsmätyökyvystä. 

Kun työkyky muuttuu, henkilö voi tarvita ratkaisuja täsmätyökyvyn hyödyntämiseen sekä tukea työhön pääsyyn, työssä pysymiseen tai työttömyyden pitkittymisen estämiseen. Osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien työelämään osallistumiseksi haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja olemassa olevien palveluiden rinnalle. Parhaillaan Lapissa jalkautetaan tuetun työllistymisen toimintamallia, jolla osatyökykyinen työnhakija pääsee nopeammin kiinni työelämään.

Täsmätyökykyisyyden tukeminen hyödyttää myös työnantajia ja yhteiskuntaa

Työhönvalmennus on palvelu, jolla tuetaan työnhakijaa työhön, koulutukseen tai työkokeiluun pääsyssä.  Tavoitteena on työnhakijan omien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen ja niihin vastaavan työpaikan löytyminen; työpaikka etsitään avoimilta työmarkkinoilta. Valmennus ja kuntoutus tapahtuvat työpaikalla. Tällöin työllistyminen ja työnteko ovat olennainen osa toipumista ja yhteiskunnallista osallisuutta. Työhönvalmennuksen aikana työnhakijalla on tukena oma työhönvalmentaja. 

Myös yritykset ja työnantajat hyötyvät tuetun työhönvalmennukset mukaisesta toiminnasta. Työhönvalmentaja tukee niin osatyökykyistä työntekijää, työnantajaa kuin koko työyhteisöäkin. Samalla yrityksen on mahdollista saada osaava työntekijä osaksi työyhteisöään. Osatyökykyisten työllistäminen voi olla ratkaisu myös työvoimapulaan ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvissä haasteissa.

Lapissa tehdään toimia täsmätyökyvyn edistämiseksi 

Lapissa on koulutettu ammattilaisia tuetun työllistymisen menetelmistä syksyn 2021 aikana. Koulutukseen osallistuttiin aktiivisesti ympäri Lappia, Kemistä Kittilään ja Sodankylästä Sallaan. Osallistujina oli osatyökykyisten ja työllisyydenhoidon kanssa toimivia asiantuntijoita Lapin TE-palveluista, työllisyyden kuntakokeilusta, Kelasta, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista, säätiöistä, hankkeista, yhdistyksistä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Koulutuksen järjestivät ESR-rahoitteiset Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla- sekä Työtä Kemissä -hankkeet. 

Eduro-säätiöllä käynnistyi elokuussa ”Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita” ESR-hanke, jossa kehitetään uutta toimintamallia osatyökykyisten työllistämiseksi yhdessä työnantajien kanssa. Hankkeessa yhteensovitetaan osatyökykyisen vahvuudet työnantajan tarjoamien työtehtävien kanssa. Työvälineinä käytetään ammatillista profilointia, johon kuvataan osatyökykyisen vahvuudet sekä yhteistyöyrityksissä tehtävää työanalyysiä, jolla etsitään avustavia työtehtäviä ja määritellään niissä vaadittavia taitoja. Hankkeessa hyödynnetään tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, jolla tarjotaan tukea sekä osatyökykyiselle että työnantajalle ja työyhteisölle. Toimintamallilla voidaan osaltaan vastata töiden uudelleenjärjestelyn avulla työvoimapulasta kärsivien alojen työvoiman tarpeisiin. 

Lapin sairaanhoitopiirissä on käynnissä IPS-toimintamallin jalkauttaminen LSHP:n alueelle –hanke. Lapin sairaanhoitopiiri toteuttaa laatukriteereihin perustuvaa IPS-työhönvalmennusta integroituna psykiatriseen avohoitoon. Alueellista hanketta koordinoi THL, joka toteuttaa myös arviointitutkimuksen valtakunnallisen kehittämishankkeensa puitteissa. Kohderyhmänä ovat mielenterveyden häiriöön hoitoa tai kuntoutusta saavat henkilöt, jotka haluavat työllistyä avoimille työmarkkinoille. IPS-valmennuksessa yhdistyvät psykiatrinen hoito ja tuki sekä tuetun työllistämisen työhönvalmennus. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa alueellisia IPS-kokeiluja vuosina 2020–2022 osana Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

Työkykyohjelman hankkeissa toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta. Työkyky käyttöön-hankkeessa Rovaniemellä ja Kemijärvellä toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta yhteensä kolmen työhönvalmentajan voimin. Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset henkilöt, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.  Valmennettavat ovat erilaisilla taustoilla olevia täsmätyökykyisiä. Hankkeessa on kontaktoitu tähän mennessä 112 työnantajaa ja valmennuksessa on tällä hetkellä yli 70 henkilöä, joista noin puolet on jo työllistynyt. Yhteisenä tekijänä valmennettavilla on aito motivaatio työllistyä, joka toimiikin valmennuksen perustana. 

OSTE-hankkeen painopiste on osatyökykyisten osaamisen kehittäminen ja työllistyminen. OSTE-hankkeessa hyödynnetään IPS-toimintamallin elementtejä ja menetelmiä osana asiakkaiden ohjaus- ja valmennustyötä. Työn perusta on ratkaisukeskeisyys-, ja voimavaralähtöisyys sekä vahvuusperusteisuus. IPS-mallin mukaista työnantajaprosessia voidaan hyödyntää myös OSTE-hankkeessa. Työnantajayhteistyötä kehitetään lisäämällä työnantajien tietoisuutta osatyökykyisten työllistämisestä. Asiakastyötä tehostetaan eri hankkeiden välisellä verkostoyhteistyöllä ja päämääränä on osatyökykyisten sujuva työllistyminen.

Työtä Kemissä! -hanke puolestaan on hankkinut tuetun työllistämisen mallin mukaista työhönvalmennuspalvelua osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisen tukemiseksi. Hankkeessa tehdään myös aktiivista yritys- ja järjestöyhteistyötä, millä edistetään työnantajien tietoisuutta osatyökykyisten työllistämisen tukipalveluista. Työtä Kemissä! -hanke on rakentanut Oste-hankkeen kanssa osatyökykyisten työnhakijoiden asiakas- ja uraohjausmallin, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankkeiden asiakastyössä työllisyyden yhteispalvelupiste Pointissa Kemissä. 

 

Lisätietoja

Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla –hanke (ESR), Lapin ELY-keskus:

  • Projektipäällikkö Tarja Juopperi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 015
  • Projektikoordinaattori Riitu Pirkkalainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 132 

Eduro-säätiö, Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita -hanke 

  • Projektipäällikkö Elina Ylianttila, etunimi.sukunimi@eduro.fi, 040 8484212

IPS-mallin jalkauttaminen LSHP:n alueelle -hanke, Lapin sairaanhoitopiiri

  • Alueellisen kokeiluhankkeen projektipäällikkö Jonna Leppiaho, etunimi.sukunimi@lshp.fi, p. 040 688 8735
  • IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen projektipäällikkö Helka Raivio, etunimi.sukunimi@thl.fi; p. 0295 524 7183

Työkyky käyttöön -hanke

  • Hankepäällikkö Pia-Leena Salo etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, p 040 183 6697

Osaamisella työelämään, OSTE-hanke

  • Projektipäällikkö Anu Kippola-Pääkkönen, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, p. 040 6283425
  • Erityisasiantuntija Helena Kangastie, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, p. 0400 518 723
  • Hankekoordinaattori Sanna Karhu, etunimi.sukunimi@redu.fi, p. 040 486 4902

Työtä Kemissä! -hanke: 

  • Projektipäällikkö Maija Saarenpää, etunimi.sukunimi@kemi.fi, p. 040 156 2556