Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

Statsrådet fattade beslut om förvaltningsplaner för att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och vattendragen

Statsrådet fattade i dag beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. I planerna presenteras åtgärder som syftar till att uppnå en god miljöstatus i den marina miljön och i vattendragen.

Plan för att förbättra havets tillstånd

En god miljöstatus i den marina miljön i Finland innebär rena vattendrag, biologisk mångfald, livskraftiga fisk- och fågelbestånd, skräpfria stränder samt en minskad halt av miljögifter och mindre konsekvenser av sådana.

Alla havsområden i Finland är övergödda, och klimatförändringarna riskerar att förvärra situationen. Tillståndet för den biologiska mångfalden i den marina miljön är dåligt i synnerhet i Finska viken och Skärgårdshavet. Statusen för exempelvis östersjövikaren, många havsfåglar och många livsmiljöer på havsbotten är dålig. Ålens situation är mycket oroväckande, och bestånden av havsöring har inte återhämtat sig tillräckligt.

Åtgärderna i planen minskar de olägenheter som orsakas av mänsklig aktivitet, såsom belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen, undervattensbuller, mängden skräp i havet samt riskerna för olyckor som drabbar den marina miljön. Av de nya åtgärderna är de flesta till för att minska näringsbelastningen och övergödningen, minska nedskräpningen och främja skyddet av havsmiljön.

För att vattendragens status ska förbättras behövs åtgärder inom alla verksamhetsområden

I vattenförvaltningsplanerna presenteras nya åtgärder som omfattar ett allt större område och som behövs utöver det vattenvårdsarbete som pågått redan länge för att en god status i vattendragen ska uppnås. Genom åtgärderna ska till exempel den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket minskas, vattenhanteringen i sura sulfatjordar och behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse förbättras och vattendrag restaureras.

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras bland annat projekt för restaurering av vattendrag, minskas utsläpp av skadliga ämnen i vattnet i städer samt stöds forskning kring, försök med och ibruktagande av nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket. Med hjälp av livsmiljöprogrammet Helmi har man dessutom finansierat restaureringar av småvatten och strandmiljöer. Genom programmet Nousu, som inletts av jord- och skogsbruksministeriet, förbättrar man levnadsförhållandena för vandringsfisk och återställer vandringsfiskbeståndens naturliga reproduktion.

NTM-centralerna kungör besluten om havsförvaltningsplanen och vattenförvaltningsplanerna i slutet av december.

Läs mer

Statsrådet fattade beslut om förvaltningsplaner för att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och vattendragen (16.12.2021, ym.fi)