Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar

Jord- och skogsbruksministeriet godkände den 16.12.2021 planerna för hantering av översvämningsrisker 2022-2027. Sammanlagt finns det 18 planer för avrinnings- och kustområden med åtminstone ett område som löper betydande risk för översvämning. Målet är att förebygga och minska skador som följer av översvämningar.

Med hjälp av planerna ska man förebygga översvämningsrisker effektivare, ta fram översvämningsprognoser, varna för översvämningar  och planera räddningsinsatser. Planerna innehåller cirka 450 åtgärder som handlar om bland annat att kvarhålla svämvatten, utveckla vattenregleringen och bygga bankar. Klimatförändringar har beaktats bättre i de uppdaterade hanteringsplanerna.  

Beredningen av hanteringsplanerna har legat på de regionala NTM-centralernas och översvämningsgruppernas ansvar. Områden med betydande översvämningsrisk ses över nästa gång 2024 och planerna uppdateras senast 2027. Styrningen av arbetet med att hantera översvämningsrisker hör till jord- och skogsbruksministeriet. 

Läs mer

Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar (17.12.2021, mmm.fi)