Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Tiden för ansökan om coronastöd till landsbygdsföretag och primärproduktion går ut i november

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11.2021. Det temporära understödets syfte har varit att hjälpa företag vars ekonomiska situation försämrades på grund av de marknads- och produktionsstörningar som coronapandemin orsakat.

Besluten om beviljande av temporärt understöd fattas vid NTM-centralerna. Fram till mitten av oktober 2021 har NTM-centralerna beviljat cirka 2500 temporära understöd, varav två tredjedelar till företag inom primärproduktionen. Sammanlagt har det beviljats cirka 48 miljoner euro i understöd. Det genomsnittliga understödet till företag på landsbygden har varit cirka 12 800 euro och till företag inom primärproduktionen cirka 44 300 euro.

Det temporära understödet till företag på landsbygden är avsett för företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till gårdsbruksenheter samt för företag som sysselsätter färre än 10 personer och som förädlar och säljer jordbruksprodukter. Det temporära understödet till primärproduktionen är avsett för företag som är verksamma inom primärproduktionen och som direkt lidit av coronakrisen.

Läs mer:

Tiden för ansökan om coronastöd till landsbygdsföretag och primärproduktion går ut 15.11.2021, 27.10.2021 (ruokavirasto.fi)