Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Den nya lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet träder i kraft i november

Statsrådet har utfärdat en förordning enligt vilken lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 träder i kraft den 1 november 2021. Lagen gäller två understöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar för utvecklande av företagsverksamhet, nämligen understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företags verksamhetsmiljö. 

Understöd för utvecklande av företag beviljas för innovativa utvecklingsåtgärder och investeringar som hänför sig till tillväxt eller internationalisering. Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att förbättra företagets verksamhetsmiljö eller förutsättningarna för utvecklande av företagsverksamheten.

Understöden ska finansieras med anslagen i statsbudgeten och medel ur Europeiska unionens fonder, i synnerhet Europeiska regionala utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning. Vid beviljandet av understöd beaktas både EU:s och Finlands mål för regional- och strukturpolitiken samt konkurrensaspekter. Prioriteringarna under programperioden 2021–2027 är främjandet av koldioxidneutralitet, energi- och materialeffektivitet samt digitalisering.

Läs mera:

Den nya lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet träder i kraft i november (Arbets- och näringsministeriets meddelande 9.9.2021, tem.fi)