Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Delägarlagens fiskebegränsningar ska nu skydda saimenvikaren

Arbetet med förordningen om fiskebegränsningar i Saimen pågår fortfarande i statsrådet. Från och med den 15 april finns det inte några gällande fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren.

Det finns dock ett avtalsförfarande i lagen om fiske som skyddar saimenvikaren. Områdets delägarlag och andra vattenområdesägare har med stöd av avtalen förbundit sig att bedriva fiske som är tryggt för vikaren och begränsa fisket inom sina egna områden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sände i mitten av februari ett utkast till avtal om fiskebegränsningar till delägarlagen. Utkastet baserar sig på den förordning som varit på remiss. Delägarlagen har diskuterat avtalsutkastet och enligt den information som jord- och skogsbruksministeriet fått har utkastet fått brett bifall bland delägarlagen, det vill säga att delägarlagen har nått överenskommelse om fiskebegränsningarna enligt utkastet. Avtalsutkastet utgår från att fisket begränsas i enlighet med utkastet till förordning från och med den 15 april, vilket innebär att delägarlagens åtagande att följa avtalet och ställa egna begränsningar tryggar saimenvikaren tills förordningen träder i kraft. 

Läs mer: