Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter avslutades

Ansökan om understöd för bekämpning av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter som var öppen under hösten har avslutats och behandlingen av understöd har påbörjats. Den riksomfattande ansökan resulterade i 37 ansökningar från kommuner och föreningar. Ansökningarnas tyngdpunkt låg på projekt där målarterna var jättebalsamin, blomsterlupin, vresros, jättelokor, jättesliden och mördarsnigel. Projekten är i regel bekämpningsprojekt och i dem ingår också rådgivning samt prov med bekämpningsmetoder.

Understöd söktes till ett belopp av 1,2 miljoner euro. För understödet finns ett anslag om cirka 500 000 euro. Ansökningarna behandlas centraliserat vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland. Ansökningarna poängsätts enligt ansökningsvillkoren och -anvisningarna. Finansieringsbesluten blir klara i februari-mars 2022 och projekten genomförs från och med våren 2022. Bland projekten finns projekt med varaktigheter från 1 till 3 år.

Mera information:

Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter avslutades (NTM-centralens meddelande 22.12.2021)