Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Konkurrensutsättningen av utvecklingstjänster för företag är i full gång

Aktörer som erbjuder konsultering och utbildning inom företagsledning söks till tjänsteproducenter för utvecklingstjänster för företag. Anbudsbegäran för tjänsterna Analys och Konsultering har publicerats på webbplatsen hankintailmoitukset.fi 8.4.2020. En informationsförfrågan om tjänsten Utbildning har å sin sida publicerats 7.4.2020.

Utvecklingstjänster för företag hjälper små och medelstora företag att utveckla sin affärsverksamhet. I servicehelheten ingår tjänsterna Analys, Konsultering och Utbildning. NTM-centralen köper i huvudsak in tjänsterna från privata tjänsteproducenter. Tjänsterna har erbjudits små och medelstora företag sedan 2014 och den kommande avtalsperioden omfattar åren 2021–2022 och omfattar dessutom två optionsår. År 2019 använde NTM-centralerna ungefär 13 miljoner euro för att anskaffa de här tjänsterna. Tjänsterna användes av ungefär 2 700 små och medelstora företag.

I och med den nya avtalsperioden förnyas utvecklingstjänsterna för företag så att de bättre än tidigare motsvarar behoven för små och medelstora företag. Tjänsterna förblir ändå till sina grundprinciper oförändrade. Målet är att tjänsterna lämpar sig för företag av olika storlekar och branscher och att de betjänar företag som verkar både i Finland och på den internationella marknaden.

Anbudsbegäran för tjänsterna Analys och Konsultering

Tjänsten Analys är avsedd för att kartlägga ett företags nuvarande situation och utarbeta en utvecklingsplan. I tjänsten Konsultering fokuserar man å sin sida på en strategisk utveckling av företagets affärsverksamhet. I konsulteringen ingår även i fortsättningen fem teman: Tillväxt, internationalisering och förnyelse; Produktivitet och digitalisering; Marknadsföring och kundrelationer; Ledning och personal; Kommersialisering av innovationer. Innehållet på dessa teman ändras dock och beskrivs närmare i anbudsbegäran.

I tjänsterna Analys och Konsultering har man strävat efter att bygga upp ett mer flexibelt ramavtal än det nuvarande avtalet, där både företagskundernas, tjänsteproducenternas och skattebetalarnas intressen beaktas. Man strävar också efter att förbättra samordningen av tjänsterna Analys och Konsulteringen på så sätt att Analys-tjänsten samt konsulteringen för Tillväxt, internationalisering och förnyelse har slagits ihop till en del i konkurrensutsättningen. För kundens del syns denna förändring så att konsulten för tjänsten Analys alltid efter att ha genomfört Analys-konsulteringen även kan fortsätta med konsultering för Tillväxt, internationalisering och förnyelse. Tjänsten Analys upplevs som bra, och är även i fortsättningen tillgänglig för kunderna som en separat tjänst. Priset för båda tjänsterna är i fortsättningen samma: 1 300 euro + moms/konsulteringsdag. Enligt nuvarande uppgifter betalar kunden 20 procent av tjänsten Analys och 25 procent av tjänsten Konsultering under avtalsperioden som börjar 1.1.2021.

Informationsförfrågan om tjänsten Utbildning

Målet med tjänsten Utbildning är att stärka kompetensen hos ledningen och nyckelpersonerna i små och medelstora företag inom affärsverksamhetens olika delområden. Målet är att NTM-centralen ska möjliggöra tre olika utbildningshelheter, vars innehåll publiceras närmare på hösten. Innehållet och processen utvecklas under våren i samarbete med aktörerna. En informationsförfrågan/ett marknadssamtal som man hoppas få många kommentarer på har publicerats på webbplatsen hankinnat.fi (Hilma) 7.4.2020. Den egentliga dynamiska anmälningen till upphandlingsregistret öppnas för deltagarna hösten 2020.

Handla i tid och gör erbjudandet omsorgsfullt                                                                     

Anbudsbegäran för tjänsterna Analys och Konsultering är öppen fram till 25.5.2020. Frågor om tilläggsuppgifter ska dock ställas senast 6.5.2020 i leverantörsportalen Tarjouspalvelu. Det är alltså bra att genast bekanta sig med anbudsbegäran och reservera tillräckligt med tid för att lämna ett anbud. Informationsförfrågan om tjänsten Utbildning ska besvaras senast 30.4.2020.

Mer information om utvecklingstjänster för företag:

 

Riikka Huhtanen-Pitkänen

Utvecklingschef, produktchef för tjänsterna Analys och Konsultering

NTM-centralen i Tavastland

[email protected]

 

Katriina Säisä

Sakkunnig i företagsutveckling, produktchef för tjänsten Utbildning

NTM-centralen i Södra Savolax

[email protected]