Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Priserna på utvecklingstjänster för företag återgår till samma nivå

Som en del av skötseln av coronakrisen sjönk priset på närings-, trafik- och miljöcentralernas analys- och konsulteringstjänster för företag från och med 27.3.2020 till 30 euro (+ moms) per konsultationsdag. Syftet med ändringen var att temporärt sänka tröskeln för användning av tjänster när det gäller att kartlägga och skaffa kontroll över en störningssituation som plötsligt orsakats av coronaepidemin och anpassa affärsverksamheten till den nya situationen.

I och med coronaepidemin och prissänkningen ökade efterfrågan på tjänster avsevärt, vilket visar att tjänsten för sin del har kunnat svara mot företagens behov till följd av coronakrisen. Antalet ansökningar har därefter jämnats ut, vilket innebär att det kraftigaste servicebehovet till följd av krisen kan bedömas ha blivit tillgodosett. Därför är det motiverat att återställa statens finansieringsandel till den normala nivå som rådde före den temporära ändringen. 

Priserna på analys- och konsulteringstjänster återställs 24.9.2020 till den nivå som rådde före förändringen så att dagspriset för analystjänsten till företaget är 220 euro (+ moms) och för konsulteringstjänsten 300 euro (+ moms). På de ansökningar om analys- och konsulteringstjänster som lämnats in senast 23.9.2020 tillämpas dock ännu den nuvarande, lägre prisnivån. Det nya priset gäller ansökningar som inletts 24.9.2020 och därefter.

Det statliga stödet för närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklingstjänster för företag är fortfarande betydande, eftersom statens finansieringsandel av analystjänsten är 80 procent och av konsulteringstjänsten 75 procent. 

Utvecklingstjänsterna för företag är en tjänst vid närings-, trafik - och miljöcentralerna som erbjuder SMF-företag högklassiga tjänster för affärsverksamhet och kompetensutveckling som delvis finansieras av staten. Mer information och anvisningar för ansökan om tjänster fås från NTM-centralerna och på webbplatsen för utvecklingstjänsterna.

Statsrådets beslut publiceras på adressen tem.fi/paatokset (på finska)

Ytterligare information:

Priserna på utvecklingstjänster för företag återgår till samma nivå (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 10.9.2020, tem.fi)

Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 526 3501
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 530 3277
Riikka Huhtanen-Pitkänen, produktchef för analys- och konsulteringstjänster, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 029 123

Utvecklingstjänster för företag