Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden gör det lättare att sköta tillståndsärenden

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet:

Behandlingen av olika miljörelaterade tillstånd blir smidigare när lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden träder i kraft den 1 september 2020.

Den som ansöker om tillstånd kan be att tillståndsmyndigheterna ska samordna förfarandena när ansökan gäller miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen och/eller marktäktstillstånd för sökandens projekt och dessutom något annat tillstånd som omfattas av markanvändnings- och bygglagen, kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen eller naturvårdslagen. Samordningen omfattar totalt 13 miljörelaterade tillstånd.

Samordningsförfarandet kan inledas genom ett möte där den som ansöker om tillstånd och tillståndsmyndigheterna tillsammans diskuterar behovet av tillstånd för projektet och hur väl tillstånden kan samordnas. Om tillståndsförfarandena samordnas, ska den samordnande myndigheten, det vill säga regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten, samordna myndighetssamarbetet när handläggningsfaserna för de olika tillstånden förläggs så att de sker samtidigt. Till exempel kompletteringar och utlåtanden kan begäras mer samordnat, och samråds- och beslutsfaserna för olika tillstånd ske samtidigt.

Lagen förändrar inte behörighetsförhållandena mellan myndigheterna. Regionförvaltningsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt de kommunala miljövårds- och byggnadstillsynsmyndigheterna behandlar alltså även i fortsättningen de tillstånd som de ansvarar för.

Arbetet med att ta fram elektroniska tillståndstjänster framskrider

I Finland strävar man aktivt efter att öka antalet digitala myndighetstjänster för dem som bedriver näringsverksamhet. Bland annat inom projektet Tillstånd och tillsyn, som leds av arbets- och näringsministeriet, utvecklas en riksomfattande tjänst där kunden på en och samma gång ska kunna ansöka om tillstånd hos flera olika myndigheter. Den första delen, servicehelheten industrianläggningar, öppnas den 1 september 2020. Via den kan verksamhetsutövare ansöka om miljötillstånd hos regionförvaltningsverket och kemikaliesäkerhetstillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket.

Läs mera: