Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter (Österbotten)

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna. Genom gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljas gårdar statsborgen för primärproduktion och lantbruksföretagens löpande kostnader till ett belopp av högst 15 miljoner euro.

Statsborgen för likviditetslån kan sökas under tiden 30.3-30.4.2020. Ansökan görs på blankett 493, som finns på Livsmedelsverkets hemsida:

 Ansökan om statsborgen för likviditetslån

Ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs för ansökan skickas in till den lokala NTM-centralen efter att kreditgivaren godkänt låneansökan.

Det lånebelopp som borgen beviljas för får vara högst 62 500 euro. Statsborgen kan gälla högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljas för, det vill säga högst 50 000 euro. Lånetiden är högst fem år.

Borgen kan beviljas för lån som kreditgivaren beviljar ett lantbruksföretag som har tillfälliga likviditetssvårigheter. Med statsborgen vill man trygga livsmedelsproduktionen och jordbrukets verksamhet också under undantagsförhållanden. Trots tillfälliga svårigheter ska företaget dock ha förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet.