Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ny bidragsansökan för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket öppnas i höst

På hösten erbjuds för första gången finansiering för mångnyttiga vattenhanteringslösningar på åkrar och i skogar. Prövningsbaserat understöd kan beviljas för projekt, med vilka främjas målen som ansluter sig till vattenkontroll såsom avrinningsområdesspecifik planering och/eller verkställande, minskning av belastningen på vattendragen, anpassning till utmaningarna som klimatförändringen för med sig samt främjande av ibruktagning av mångnyttiga och naturenliga vattenhanteringsmetoder på ett så omfattande sätt som möjligt. Dessutom kan understöd beviljas för projekt, i vilka utvecklas och genom pilotprojekt skapas ny och innovativ praxis, verksamhetsmodeller och lösningar för samarbetet mellan jord- och skogsbrukssektorn kring planering och verkställande av vattenkontroll i syfte att samordna olika mål.

Ansökningsförfarandet ordnas på hösten i samband med närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralen) allmänna understödsansökan för projekt som förbättrar användningen av vattendraget och vattenmiljön samt vattendragets status. Mer information om understödsansökan finns på

Mer information

NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Norra Österbotten

  • Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, tfn 0295 038 083, [email protected]