Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Temporära ändringar i understödet för utvecklande av företag

Statsrådet har genom förordningen den 15 oktober möjliggjort beviljande av understöd för utvecklande av företag som s.k. temporärt statligt stöd, vars maximibelopp per företag är 800 000 euro. Genom förordningen möjliggörs dessutom beviljande av understöd till små företag som har haft svårigheter tidigare än 1.1.2020. Ändringarna är temporära och gäller från den 19 oktober till den 31 december 2020.

Det rör sig inte om någon ny form av stöd eller om ett allmänt stöd, dvs. beviljande av understöd för utvecklande av företag har inte förändrats.

Med stöd av statsrådets gällande förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet är det möjligt att bevilja understöd som tillfälligt statligt stöd endast i situationer med marknads- och produktionsstörningar. Genom ändringen av förordningen blir det möjligt att bevilja understöd för utvecklande av företag som tillfälligt statligt stöd till ett maximibelopp av 800 000 euro i enlighet med Finlands ramprogram också när det är fråga om grundläggande utvecklingsunderstöd som beviljas företag för utvecklingsåtgärder eller investeringar.

Genom ändringen av förordningen blir det också möjligt att bevilja utvecklingsunderstöd i enlighet med Finlands ramprogram till små företag som har haft svårigheter tidigare än 1.1.2020. Beviljande av stöd till små företag i svårigheter förutsätter dessutom att företaget vid tidpunkten för beviljande av stöd inte omfattas av konkursförfarande eller saneringsförfarande för företag och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd. I detta sammanhang avses med små företag ett företag som har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 10 miljoner euro.

Förordningsändringarna gäller från den 19 oktober till den 31 december 2020.

Läs mer