Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar  

Statsunderstöd fick de som övervägt att byta från oljeuppvärmning att skrida till verket – stödet räcker ännu till tusentals och tilläggsanslag har föreslagits för nästa års budget

Under de två första månaderna ansökte sammanlagt 5 200 småhusägare om det nya understödet som uppmuntrar till byte från oljeuppvärmning. Understödet har sedan början av september beviljats som en del av en hållbar återhämtning som stöder en ekonomi som återhämtar sig från coronakrisen. Målet är att skapa arbete och minska utsläppen från uppvärmning av byggnader.

I september–oktober gavs 1 200 beslut om understöd till hushåll. Endast 60 sökande fick ett negativt beslut, vilket innebär att cirka 4,4 miljoner euro av de cirka 28 miljoner euro som för närvarande reserverats för understödet har reserverats för dem som fått ett positivt beslut. Fler än väntat har ansökt om det större understödet på 4 000 euro, och därför räcker understödet till cirka 7 000–8 000 småhus i stället för de 10 000 sökande som uppskattats tidigare. De högre understödsbeloppen innebär å ena sidan större investeringskostnader, varvid även projektens inverkan på sysselsättningen är större.

Även om antalet positiva beslut är stort räcker understöden ännu till tusentals ägare av oljeuppvärmda småhus. Regeringen har också föreslagit ett anslag på cirka 9,7 miljoner euro i nästa års budget för att stödja småhusägare som byter ut oljeuppvärmning.

”Med tanke på återhämtningen och sysselsättningen vore det idealiskt att värmerenoveringarna genomförs enligt en snabb tidtabell. Snabba utsläppsminskningar stöder också att man når målet om ett klimatneutralt Finland 2035”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.  

Elektronisk ansökan påskyndar behandlingen

NTM-centralen i Birkaland, som beviljar understödet, har anställt mer personal för behandlingen av det enorma antalet ansökningar. Det är ändå rusning i handläggningen av ansökningar och för närvarande lönar det sig för dem som ansöker om understöd att förbereda sig på en handläggningstid på upp till 4–6 månader.

”Behandlingen av ansökningarna fördröjs i synnerhet av det stora antalet pappersansökningar, bristfälligt ifyllda ansökningar samt bilagor som saknas, i synnerhet fullmakter. En fullmakt behövs också av sökandens make/maka om paret äger fastigheten tillsammans”, berättar gruppchef Vesa-Pekka Heikkilä vid NTM-centralen i Birkaland.

Vi rekommenderar att de sökande ansöker om understöd elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. En elektronisk behandling påskyndar behandlingen av ärendet. Det lönar sig att ansöka om understöd redan innan projektet genomförs, särskilt om man vill försäkra sig om att man får ett positivt understödsbeslut. Projektet kan dock genomföras även före understödsbeslutet, varvid understödet kan betalas retroaktivt.

Det lönar sig att vara noggrann vid valet av uppvärmningsform och -utrustning

Största delen av de som ansöker om understöd håller på att byta ut oljeuppvärmningen mot en luft-vattenvärmepump. Det näst populäraste är jordvärme. För dessa och för dem som byter till fjärrvärme finns ett bidrag på 4 000 euro, och för andra icke-fossila uppvärmningssystem kan de som byter ut oljeuppvärmningen få ett understöd på 2 500 euro.

De som planerar att ersätta oljeuppvärmningen bör noggrant ta reda på vilka uppvärmningsalternativ som lämpar sig för den egna fastigheten och det egna bostadsområdet. Det lönar sig att vara noggrann med såväl utrustningens verkningsgrad som med tillstånd och anmälningar.

De tillstånd och anmälningar som behövs för att bland annat avlägsna en oljecistern och installera ett nytt uppvärmningssystem klarnar genom att kontakta den egna kommunen. I planeringen bör man till exempel beakta att det enligt nuvarande praxis i regel inte är möjligt att placera jordvärmesystem i grundvattenområden.

Läs mer:

Kundservice och rådgivning:

Ytterligare information om understödet till medierna:

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, [email protected]

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, [email protected]

Ari Nygrén, enhetschef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 363, [email protected]

Ytterligare information om tekniska lösningar för uppvärmning till medierna:

Teemu Kettunen, expert, Motiva, tfn 050 568 9445, [email protected]

Päivi Suur-Uski, expert, Motiva, tfn 044 300 1369, [email protected]