Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pohjois-Savon ELO: Elinikäisen ohjauksen yhteistyöverkosto on kuvattu palvelukartassa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon alueella toimii vahva elinikäisen ohjauksen palveluverkosto. Palveluverkoston jäsentämiseksi ja esilletuomiseksi alueen ELO-toimijat (alueellinen elinikäisen ohjauksen verkosto, Pohjois-Savon ELOVerkko) laativat kuluvan toimintakauden (2018-2020) aikana verkostoyhteistyön kuvauksen. Alueellisen ELO-toiminnan työpajoissa tuotetut aineistot ja niiden pohjalta laadittu palvelukartta kuvaa alueen ohjauspalveluja ja verkostoyhteistyötä. ELO-verkoston toimintaa koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Verkostoon kuuluu toimijoita mm. koulutusorganisaatioista, eri hallinnonaloilta, TE-palveluista sekä hankkeista. 

Pohjois-Savossa tehtävän ohjaustoiminnan sisältö, palvelut ja menetelmät ovat elinikäisen/jatkuvan oppimisen näkökulman vahvistumisen myötä laajentuneet ja ohjausta antavien tahojen määrä lisääntyy. Ohjauksen merkitys kytkeytyy suoraan tavoitteisiin sujuvoittaa koulutuspolkuja, nopeuttaa siirtymistä työelämään sekä taata ohjauksen kautta asiakkaan osaamisen työelämäosuvuus.  

 

Pohjois-Savon ELO-palvelukartta ohjaustyön tukena 


Pohjois-Savon ELO-verkosto kokosi toimijoistaan kahdeksan teemaryhmää, jotka tarkastelivat alueella saatavilla olevia ohjauspalveluita. Ryhmät työstivät aiheen ympärille palvelukartan. Työpajatyöskentely tavoitti yli 80 ohjauksesta kiinnostunutta alueen ammattilaista. Työskentelyn kuluessa järjestetyissä työpajoissa tarkasteltiin alueella verkostomaisesti toteutuvan ohjauksen eri toimijoita, ohjauksen teemoja, ohjauspalvelujen piiriin hakeutumista, digitaalisuutta, sujuvia siirtymiä sekä koulutusjatkumoja. Myös alueella toimivien kolmen Ohjaamon, TE-palveluiden ja yrittäjien/muiden työnantajien työ on osa kansalaisten urapolkujen tukemista. 

KUVA 1. Ohjauspalvelujen kartta

Kuva 1: Ohjauspalvelujen kartta

 

Työpajoissa tuotetun aineiston analyysi 

Pohjois-Savon alueen paikalliset ohjauspalvelut ovat muodostuneet ja kehittyneet oman toimintaympäristönsä, alueen tarpeiden, organisaatioiden toimenkuvien ja hankkeiden myötä. Taustalla voi olla yhdensuuntaisia, mutta myös kilpailevia perusteita. Verkostoyhteistyötä tehdään ja palveluja tarjotaan erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa oleville asiakkaille. Palveluja tarjotaan monikanavaisesti. Verkostomaisesti toteutettavien ohjauspalvelujen tavoitteena on, että ohjaus tuottaa tietoisia valintoja, kansalaiset saavat riittävät tiedot valintojensa perustaksi ja alueen avoimiin työpaikkoihin löytyy tekijät. Koulutuksesta ja myös ohjauksesta syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjauspalvelujen piiriin saattaminen on työpajoissa tuotetun aineiston perusteella haasteellista. 

Aineistoista nousevat esille ”palvelumuotoina” opintojen ohjaus, uraohjaus, työhön ohjaus, osallisuuden tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, voimaantuminen ja aktivoiminen. Aineistossa kuvattuun ohjauspalveluverkostoon kuuluvat koulujen ja oppilaitosten lisäksi nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä työvoimahallinto. Verkostoon kuuluvat myös erilaiset välittäjäorganisaatiot, välityömarkkinat, etsivä nuorisotyö, työpajat, keskeisimmät kansalaisjärjestöt sekä yrittäjäjärjestöt ja yksityiset ohjauspalvelujen tuottajat sekä kuntien elinvoimapalvelut. 

Työpajoissa tuotetun aineiston mukaan yhteistyöllä on tähän asti edistetty lähinnä tiedonvaihtoa, mutta yhteistyössä varsinaisesti toteutettavia ohjauspalveluja/-tehtäviä on aineistosta vaikea määritellä. Aineistosta nousee esille myös se, että opinto- ja uraohjauksen säädöstausta on varsin lavea ja monitahoinen, ja vastuullisia viranomaisia/tahoja on useita. 

Aineiston perusteella ohjauksellisen verkostoyhteistyön tavoiteltava muoto on ketterä ja kehittyvä verkosto, jossa yhteydenpidon ja tiedonvaihdon käytännöt ovat joustavia ja muuttuvat tarpeen sekä tilanteen mukaan. Ohjauksessa käytetään yhä enenevässä määrin teknisesti tuotettuja itseohjautuvuutta tukevia materiaaleja. 

Ohjauspalveluihin hakeutuminen 

Yhteiskunnassamme, kuten myös Pohjois-Savon alueella koulutuspolkujen sujuvoittaminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä työllistyvyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Tämän myötä siirtymät koulutuksen ja työelämän välillä ovat moninaistuneet ja lisääntyneet. Ohjauspalvelujen tarpeen, kysynnän ja niihin hakeutumisen kasvu on seurausta muun muassa työelämän muutoksista, koulutusrakenteiden monimuotoistumisesta ja opintojen yksilöllistymisestä. ELO-verkoston työpajassa 1.2.2019 keskityttiin pohtimaan ohjauspalveluihin hakeutumista. Yhteenveto työpajan tuloksista on esitetty kuvassa 2.   

KUVA 2. Alueen ohjauspalveluihin hakeutuminen (Venhovaara 2019)

KUVA 2. Alueen ohjauspalveluihin hakeutuminen (Venhovaara 2019) 

 

Ohjauspalveluille on kasvava tarve. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että ohjaukselle on tarvetta kaikenikäisten keskuudessa ja erilaiset yksilöt tarvitsevat henkilökohtaisiin tilanteisiin, tarpeisiin ja kykyihinsä nähden kohdistettua ohjausta. Koottu palvelukartta kuvaa Pohjois-Savon alueen ohjauspalveluverkostoa ja se on tarkoitettu ohjaustyötä tekeville. Ohjaus on käsitteenä monitahoinen. Nyt laadittu palvelukartta on yksi jäsennys alueen ohjauspalveluista ja verkostoyhteistyöstä. Kuvauksen laatijat ovat tietoisia monitahoisuuden tuomasta haasteesta.

Katso lisää:
​​​​​​​ELO-palvelukartta (www.thinglink.com) 

 

Lisätietoja:  
Kimmo Tiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 02950 26629, kimmo.tiainen(at)ely-keskus.fi
Pirjo Venhovaara, Savonia-AMK, puh. 044 785 5009, pirjo.venhovaara(at)savonia.fi