Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pirkanmaan ilmastofoorumi asettaa askelmat päästövähennyspolulle (Pirkanmaa)

Vuoden 2020 ensimmäisessä Pirkanmaan ilmastofoorumin tapaamisessa 10.2. esiteltiin foorumin jäsenille sekä muille asiantuntijoille suunnatun ilmastokyselyn tuloksia. Tavoitteena oli selvittää, mitkä teemat ja niihin liittyvät toimenpiteet olisivat kaikkien keskeisimpiä Pirkanmaan ilmastotyössä. Lisäksi käsiteltiin liikenteen päästövähennyksiä.

Uusimpana asiana foorumin työlistalla on maakunnan hiilineutraaliustavoite, johon foorumi laatii päästövähennyspolun kohti hiilineutraalia Pirkanmaata. Polku koostuu kuntien ja muiden tahojen jo tehdyistä sitoumuksista, minkä lisäksi aluetoimijat pyrkivät täydentämään puuttuvat päästövähennykset omilla toimillaan. Tavoitteena on saada koko maakunta mukaan. Polkua laaditaan vuoden 2020 aikana.

Asiantuntijatyön pohjalta kärkiteemoiksi energia, liikenne ja hiilinielut - myös päättäjien sitoutumista tarvitaan

Ilmastofoorumissa jo aiemmin käytyä keskustelua maakunnan ilmastotyön kärkiteemoista täydennettiin vielä asiantuntijoille suunnatulla, verkkopohjaisella kyselyllä. Kyselyn tuloksia esiteltiin ilmastofoorumissa 10.2. Keskustelun ja kyselyn perusteella maakunnan päästövähennyspolulle ehdotetaan 3 kärkiteemaa:

  • Energia
  • Liikenne
  • Hiilinielut

Lisäksi ehdotetaan läpileikkaavia, systeemisen muutoksen mahdollistajia:

  • Päättäjien/johtajien sitouttaminen
  • Yritysten mukaan saaminen
  • Laskennan tarkentaminen alueellisiin keinoihin ja niiden vaikuttavuuden arviointiin sekä esille tuomiseen.

- Kyselyssä tuli esiin maakunnan vahva asiantuntemus ja pitkissä vastauksissa näkyi innostus ratkaisujen hakemiseen ja käyttöönottoon. Laajaa teemaskaalaa tai moniin pieniin teemoihin hajautumista ei kannatettu. Tärkeänä pidettiin maakuntatason toimenpiteiden löytämistä, kertoo projektikoordinaattori Valeria Kerkkä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Päästövähennyskyselyn vastauksia grafiisena kuviona.

Kyselyn tuloksissa nostettiin esiin myös erilaisia kiertotalouteen liittyviä toimintoja kuten biokaasu, biohiili sekä maa-ainesten kierto. Samoin korostettiin tarvetta viestinnälle, neuvonnalle ja ilmastokasvatukselle - myös kansalaisten tulisi tietää, mitä tehdään ja mitä he voivat itsekin tehdä. Erityisesti esiin nousi muidenkin kuin ympäristöalan saaminen mukaan työhön - yrityksistä maatalouteen ja oppilaitoksista päättäjiin.

- Iso osa vastaajista korosti päättäjien mukaan saamista ja sitouttamista. Asiantuntijoiden työn jalkautuminen organisaatioihin ja päätöksentekoon vaatii myös päättäjiltä ilmastojohtajuutta, painottaa johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Liikenteen ilmastovaikutusten vähentämisessä tarvitaan kaikki keinot käyttöön

Ilmastofoorumissa pureuduttiin myös liikenteen ilmastovaikutuksiin, joita oli esittelemässä Tenure track -professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernestä. Hallitusohjelmassa liikenteen päästöistä on tavoitteena vähentää 50% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.  

Heikki Liimataisen mukaan liikenteen päästöjen selkeä kääntyminen laskuun vaatisi uusia toimenpiteitä ja jo tiedettyjen vaikuttavien keinojen käyttöönottoa.

- Jotta asetettuun tavoitteeseen päästäisiin, tulisi kaikki jo esitetyt toimenpiteet ottaa välittömästi täysimääräisesti käyttöön sekä uusin keinoin kattaa kuilu jo olemassa olevien toimenpiteiden vaikutusten ja tavoitteiden välillä, totesi Liimatainen esityksessään.

Liikenteen osuutta Pirkanmaan päästövähennyspolusta jatkotyöstetään maakunnan liikenneasiantuntijoiden kesken sekä ilmastofoorumin tulevassa työskentelyssä. Maakunnassa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä mm. Pirkanmaan liiton liikennejärjestelmätyössä, MAL-sopimusmenettelyssä, ELY-keskuksessa sekä kunnissa ja joukkoliikenteen toimijoiden parissa.  

- Päästövähennyspolku tukee osaltaan tätä työtä ja nostaa esiin toimenpiteitä, joita maakunnassa tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, Ingelin kiteyttää.

Mikä on Pirkanmaan ilmastofoorumi?

Pirkanmaan ilmastofoorumin tavoitteena on löytää synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kesken sekä jakaa tietoa ilmastoasioista.

Hieman yli kaksi vuotta toimineen foorumin työhön osallistuvat Pirkanmaan ilmastotavoitteisiin sitoutuneet tahot eli Pirkanmaan 14 Hinku-kuntaa, Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Ekokumppanit sekä foorumia vetävä Pirkanmaan ELY-keskus.

Vuoden 2020 aikana foorumiin kutsutaan mukaan myös Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantaryhmän (PYSTY) jäseniä, joihin kuuluvat mm. Metsäkeskus ja maakuntamuseo sekä ympäristöalan järjestöjä.

 

Lisätietoja: